Европейско право относно "бисквитките"
В съответствие с Директива 2009/136/ЕО Ви информираме, че на устройството Ви ще бъде запазена „бисквитка“. Можете да я приемете и системата ще запомни Вашите езикови предпочитания за бъдещи посещения на уебсайта (за срок от една година). Ако я отхвърлите, изборът Ви на език ще бъде активен само за настоящото Ви посещение. „Бисквитката“ ще се използва единствено за запазване на езиковите Ви предпочитания и няма да съдържа никакви лични данни.

2018

​ 

Среща на Контактния комитет на ръководителите на върховните одитни институции на държавите членки на Европейския съюз и на Европейската сметна палата
Дубровник, 11—12 октомври 2018 г.

logo HR CC-final3.png
 
 
Върховната одитна институция на Хърватия беше домакин и председател на годишната среща на Контактния комитет, проведена на 11 и 12 октомври 2018 г. в Дубровник. Освен делегациите на върховните одитни институции (ВОИ) на държавите членки и Европейската сметна палата, на срещата присъстваха като активни наблюдатели ръководителите на ВОИ на страните кандидатки за членство в ЕС и представители на SIGMA.
 
Срещата беше открита от Ivan Klešić, главен одитор на Хърватия, и Grozdana Perić, член на хърватския парламент и председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси.
 
Първият ден от срещата беше посветен на семинар на тема „Взаимодействие с гражданите — отворени ВОИ“. В контекста на настъпващите промени на национално и наднационално ниво (като например Брексит, миграцията, сигурността и изменението на климата), семинарът предложи широк набор от теми и дискусия на предизвикателствата и възможностите за ВОИ да увеличат своята ефективност.
 
Въведение в семинара направиха Ivica Tolić — член на Европейския парламент, Karen Hill — директор на SIGMA, и Laetitia Veriter — директор на организацията „Граждани за Европа“. Г-н Tolić представи изложение на състоянието на Европейския съюз, а г-жа Hill запозна участниците с перспективата и опита на SIGMA в комуникацията с гражданите. Г-жа Veriter подчерта необходимостта да се обмислят възможните начини за ангажиране на гражданите в одита в публичния сектор.
 
Последвалата тематична дискусия между Charles Deguara — главен одитор на Малта, Kay Scheller — председател на ВОИ на Германия, и Klaus-Heiner Lehne — председател на Европейската сметна палата, разкри положителния опит и ограниченията по отношение на взаимодействието на ВОИ с гражданите. Участниците се съгласиха, че за постигане на пълния потенциал на това взаимодействие е необходимо ВОИ да инвестират повече в изграждането на отношения.
 
Вторият ден на срещата беше посветен на докладване по текущи и наскоро приключили дейности на Контактния комитет, както и свързани с ЕС одити, проведени от ВОИ на Германия, Чешката република, Италия и Полша.
 
В края на срещата председателството на Контактния комитет беше предадено на председателя на ВОИ на Полша, която ще бъде домакин на срещата на Контактния комитет през 2019 г. във Варшава.
 


Този сайт се управлява от Европейската сметна палата