No
Среща на Контактния комитет на ръководителите на върховните одитни институции на държавите членки на Европейския съюз и на ЕСП, Люксембург, 15—17 октомври 2014 г.
 
Европейската сметна палата (ЕСП) беше председател и домакин на годишната среща на Контактния комитет за 2014 г. в Люксембург. Ръководителите на върховните одитни институции(ВОИ) на Албания, бившата югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция, както и представители на секретариата на ЕВРОСАЙ и СИГМА, присъстваха на срещата като активни наблюдатели.
 
Основната тема за дискусия на срещата на Контактния комитет е засилване на сътрудничеството между неговите членове. Контактният комитет счита, че ще бъде от полза да се изследват възможностите за по-нататъшно сътрудничество и като първа стъпка в тази посока създаде механизъм за ранно предупреждение за следене на случващото се в ЕС, чрез който ще информира своите членове — ВОИ, за евентуални промени и ще предлага целесъобразни действия.
 
Ръководителите на ВОИ също така приеха, че засиленото сътрудничество следва да обхваща и конкретни одитни дейности, които могат да допринесат за подобряване на финансовото управление на политиките и мерките на ЕС, изпълнявани на ниво ЕС и на национално ниво. Ще бъдат разработени предложения за засилване на одитното сътрудничество, по-специално в областите, свързани със стратегията „Европа 2020“ и с банковия съюз.
 
Поканени бяха двама гост оратори, за да споделят своите виждания по обсъжданите теми. Г-н Šoltes, заместник-председател на Комитета по бюджетен контрол (CONT) на Европейския парламент и постоянен докладчик, отговарящ за отношенията с ЕСП, представи резолюцията на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г., по-конкретно тази част от нея, която се отнася до сътрудничеството между националните ВОИ и ЕСП. Той приветства факта, че вече е постигнат значителен напредък по много от споменатите в резолюцията въпроси, свързани със сътрудничеството, въпреки че може да се желае по-добра комуникация с Европейския парламент. Г-н Nunes de Almeida, директор за обществените поръчки в ГД „Вътрешен пазар и услуги“ на Европейската комисия, взе участие в дискусията по време на заседанието, на което ЕСП представи позицията си относно първия доклад на ЕС за борба с корупцията.
 
Следващата среща – чийто домакин и председател през юни 2015 г. ще бъде Сметната палата на Латвия – ще даде възможност на ръководителите на ВОИ да разгледат какво е постигнато в отговор на решенията, приети в Люксембург.