No

Контактният комитет е самостоятелно, независимо и неполитическо събрание на ръководителите на Върховните одитни институции (ВОИ) на държавите членки на Европейския съюз (ЕС) и на Европейската сметна палата. Той осигурява форум за обсъждане и намиране на решение на въпроси от общ интерес, свързани с ЕС.

В този контекст Контактният комитет поема ангажимент да:

  • Насърчава диалога и сътрудничеството в областта на одита и свързаните с него дейности;
  • Определя и популяризира общи позиции по нововъзникващи въпроси, засягащи одита и управленската отговорност; както и да
  • Подкрепя ВОИ, които са негови членове, както и ВОИ на държави, участващи в политиката за разширяване на ЕС.  

Като насърчава сътрудничеството между своите членове, Контактният комитет допринася за ефективния външен одит и управленската отговорност в ЕС и спомага за подобряването на финансовото управление на ЕС и доброто управление в полза на неговите граждани.