Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

Работна група по структурните фондове

 
 
През 2000 г. Контактният комитет създаде работна група за наблюдение на паралелните проучвания на управлението на структурните фондове в държавите членки. Целта на тези проучвания беше да се получи точно, вярно и документирано описание на прилаганите в държавите членки процедури за управление и контрол на структурните фондове. Работната група проведе проучване относно структурните фондове на ЕС (2000–2006 г.) и през 2002 г. представи доклад.
 
През 2002 г. групата продължи своята дейност като работна група „Структурни фондове I“, която имаше за цел да извърши паралелен одит на разпоредбите за въвеждане на одитни пътеки, в това число осъществяване на 5 % проверки, изисквани по Регламент № 1260/1999 на Съвета и Регламент № 438/2001 на Комисията. През 2004 г. беше представен доклад в тази връзка.
 
През 2004 г. работната група получи нов мандат („Структурни фондове II“) да продължи своята дейност с извършване на кратък специализиран преглед на процесите за идентифициране, докладване и проследяване на нарушенията. През 2006 г. беше представен доклад в тази връзка.
 
През 2006 г. Контактният комитет възложи задача на работната група „Структурни фондове III“ да продължи да разглежда въпроси, свързани със структурните фондове, и по-специално да извърши одит на изпълнението (резултати/ефективност) на програмите, финансирани от структурните фондове, в областта на заетостта и/или околната среда. През 2008 г. беше представен доклад в тази връзка.
 
През 2008 г. Контактният комитет даде мандат на работната група „Структурни фондове IV“ да продължи своята дейност с насочен преглед на „разходите за контрол“ (което може да включва използването на техническа помощ за проверките на структурните фондове). През 2011 г. беше представен доклад в тази връзка.
 
През 2011 г. Контактният комитет даде мандат на работната група „Структурни фондове V“ да продължи работата си с изготвянето на специализиран преглед на тема „Опростяване на регламентите за структурните фондове”. През 2013 г. беше представен доклад в тази връзка
 
През 2013 г. беше представен доклад.
През 2013 г. Контактният комитет възложи на Работната група по Структурните фондове VI да продължи със своя преглед на Структурните фондове и да извърши паралелен одит за „Анализ на грешките в областта на обществените поръчки в рамките на програмите на Структурните фондове“През 2015 г. беше представен доклад.
През 2015 г. Контактният комитет възложи на работната група да продължи своята дейност и да извърши паралелен одит относно „приноса на Структурните фондове към стратегията „Европа 2020“ в областите на образованието и/или заетостта“. През 2017 г. беше представен доклад в тази връзка
 
За допълнителна информация можете да се свържете с  
 
 

Related reports:
 
13/01/2016

Final report on the Analysis of (types of) errors in EU and national public procurement within the Structural Funds programmes


The Working Group carried out the parallel audit in order to understand why detected errors in Structural Funds are often associated with public procurement rules. The findings show that ‘lack of knowledge’ is the most common reason for errors in public procurement, followed by ‘interpretation difficulties’. The participating SAIs concentrated on the errors reported by national authorities and SAIs. They assessed the national applications of the relevant COCOF guidelines and scrutinised national systems aimed at detecting and preventing errors in public procurement procedures. Furthermore, they analysed the types and causes of errors and identified similarities and differences across the Member States.
16/01/2012

Final Report on the Parallel Audit on the Costs of controls of Structural Funds


In this report submitted to the Contact Committee, the Working Group informs the Member States about challenges, key findings and recommendations arising from its parallel audit on the costs of controls of the management of Structural Funds, including the use of technical assistance for the control of Structural Funds. The audit covered a wide range of operational programmes.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit on the processes of identifying, reporting and following-up on irregularities


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices, weaknesses and recommendations on the processes in place for identifying, reporting and following up on irregularities depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the report are related to six key areas: 1) Guidance; 2) Identification and recording of potential irregularities; 3) Examination and decision-making on recorded irregularities; 4) Reporting to the Commission; 5) Follow up/investigation of the reported irregularities; 6) Financial Corrections.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit of the Performance of the Structural Funds programmes of the EU in the areas of employment and/or environment


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices and recommendations on the Performance of the Structural Funds Programmes of the European Union in the Areas of Employment and/or Environment depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the audit are related to six key areas: 1) Planning of Measures and Selection of Projects; 2) Goal oriented application procedures; 3) Award procedures; 4) Monitoring and Reporting; 5) Evaluation; 6) Participation of the Monitoring Committees in the evaluation of earlier Structural Funds measures and in the planning of new Structural Funds measures.


Този сайт се управлява от Европейската сметна палата