Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
V souladu se směrnicí EU 2009/136/ES vás informujeme, že na vašem počítači bude uložen soubor cookie. Pokud tuto volbu přijmete, systém si zapamatuje váš výběr jazyka pro budoucí návštěvy této internetové stránky (po dobu jednoho roku). Pokud ji odmítnete, výběr jazyka bude platný pouze pro tuto návštěvu. Soubor cookie uloží vámi preferovaný jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje.

2015

Jednání Kontaktního výboru vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí Evropské unie a EÚD, Riga, Lotyšsko, 18. až 19. června 2015
Contact_Committee_Riga_2015.jpg

V roce 2015 pořádal výroční zasedání kontaktního výboru ve dnech 18. až 19. června v Rize Státní kontrolní úřad Lotyšské republiky, který mu rovněž předsedal. Jednání se konalo ve stejnou dobu jako litevské předsednictví Rady Evropské unie. Zasedání se jako aktivní pozorovatelé zúčastnili i vedoucí představitelé nejvyšších kontrolních institucí (NKI) Albánie, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory, Srbska a Turecka, jakož i zástupci sekretariátu organizací EUROSAI a SIGMA.
 
Hlavním tématem diskuse byl Evropský fond pro strategické investice (EFSI). Byli pozváni dva hostující řečníci, aby se podělili o svůj pohled na toto téma. Burkhard Schmidt, (úřadující) ředitel pro finance a koordinaci s EIB, EBRD a mezinárodními finančními institucemi z Generálního ředitelství Evropské Komise pro hospodářské a finanční záležitosti, představil finanční mechanismy týkající se EFSI a související mechanismy řízení a vyvozování odpovědnosti. Nicholas Jennett, ředitel pro nové produkty a speciální transakce v Evropské investiční bance, představil pohled EIB a její roli v EFSI a investičním plánu pro Evropu a popsal postup identifikace a výběru projektů. V následující diskusi vedoucí představitelé NKI debatovali o tom, jak pokročilo schvalování nařízení o EFSI, a také o navrhovaných mechanismech řízení, vyvozování odpovědnosti a kontroly. Kontaktní výbor ocenil, že se normotvůrci EU zabývali některými otázkami v souvislosti s těmito mechanismy, včetně jasnějšího vymezení kontrolního mandátu EÚD, a konstatovali, že by bylo prospěšné posoudit dopad mechanismů řízení a vyvozování odpovědnosti, až budou zavedeny, a jejich možné důsledky pro audit veřejných prostředků.
 
V diskusi o prevenci nesrovnalostí a podvodů a boji proti nim a o spolupráci s donucovacími orgány vedoucí představitelé NKI potvrdili, že je třeba zlepšit spolupráci mezi NKI, a zřídili příslušnou pracovní skupinu, jež se těmito otázkami bude zabývat. V diskusi o víceletém finančním rámci na období 2014–2020 upozornili na potřebu zaměřit se v příslušných případech na výkonnost a výsledky, na důležitost dodržování zásad hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti při realizaci projektů a na význam ukazatelů výkonnosti.
 
Kontaktní výbor přijal prohlášení o mechanismech vyvozování odpovědnosti a kontroly ve vztahu k bankovnímu dohledu po zavedení jednotného mechanismu dohledu, jehož cílem je zvýšit povědomí o této otázce. Prohlášení je určeno jak příslušným orgánům EU, tak vnitrostátním orgánům.
 
Kontaktní výbor se dále dohodl, že budou provedeny čtyři společné audity. Vzhledem k významu strategie Evropa 2020 se dva audity budou zabývat projekty na podporu vzdělávání a zaměstnanosti. Jeden audit se zaměří na rizika pro udržitelnost veřejných financí a jeden na zavádění obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi.
 
Příští zasedání bude pořádat a současně mu bude předsedat Nejvyšší kontrolní úřad Slovenské republiky v říjnu 2016.
25/09/2015

Prohlášení kontaktního výboru přijaté v roce 2015


Zajištění plně kontrolovatelného, odpovědného a účinného mechanismu bankovního dohledu po zavedení jednotného mechanismu dohledu
19/06/2015

CC-R-2015-01


Resolution on independent assessments of national public economic policies
19/06/2015

CC-R-2015-02


Resolution on prevention and fight against irregularities and fraud
19/06/2015

CC-R-2015-03


Resolution on the Audit of the Working Group on Structural funds
19/06/2015

CC-R-2015-04


Resolution of the Contact Committee 2015 on Public Sector Accounting Standards in the Member States of the European Union (EPSAS)


Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.