No
Jednání Kontaktního výboru vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí Evropské unie a EÚD, Riga, Lotyšsko, 18. až 19. června 2015
Contact_Committee_Riga_2015.jpg

V roce 2015 pořádal výroční zasedání kontaktního výboru ve dnech 18. až 19. června v Rize Státní kontrolní úřad Lotyšské republiky, který mu rovněž předsedal. Jednání se konalo ve stejnou dobu jako litevské předsednictví Rady Evropské unie. Zasedání se jako aktivní pozorovatelé zúčastnili i vedoucí představitelé nejvyšších kontrolních institucí (NKI) Albánie, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory, Srbska a Turecka, jakož i zástupci sekretariátu organizací EUROSAI a SIGMA.
 
Hlavním tématem diskuse byl Evropský fond pro strategické investice (EFSI). Byli pozváni dva hostující řečníci, aby se podělili o svůj pohled na toto téma. Burkhard Schmidt, (úřadující) ředitel pro finance a koordinaci s EIB, EBRD a mezinárodními finančními institucemi z Generálního ředitelství Evropské Komise pro hospodářské a finanční záležitosti, představil finanční mechanismy týkající se EFSI a související mechanismy řízení a vyvozování odpovědnosti. Nicholas Jennett, ředitel pro nové produkty a speciální transakce v Evropské investiční bance, představil pohled EIB a její roli v EFSI a investičním plánu pro Evropu a popsal postup identifikace a výběru projektů. V následující diskusi vedoucí představitelé NKI debatovali o tom, jak pokročilo schvalování nařízení o EFSI, a také o navrhovaných mechanismech řízení, vyvozování odpovědnosti a kontroly. Kontaktní výbor ocenil, že se normotvůrci EU zabývali některými otázkami v souvislosti s těmito mechanismy, včetně jasnějšího vymezení kontrolního mandátu EÚD, a konstatovali, že by bylo prospěšné posoudit dopad mechanismů řízení a vyvozování odpovědnosti, až budou zavedeny, a jejich možné důsledky pro audit veřejných prostředků.
 
V diskusi o prevenci nesrovnalostí a podvodů a boji proti nim a o spolupráci s donucovacími orgány vedoucí představitelé NKI potvrdili, že je třeba zlepšit spolupráci mezi NKI, a zřídili příslušnou pracovní skupinu, jež se těmito otázkami bude zabývat. V diskusi o víceletém finančním rámci na období 2014–2020 upozornili na potřebu zaměřit se v příslušných případech na výkonnost a výsledky, na důležitost dodržování zásad hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti při realizaci projektů a na význam ukazatelů výkonnosti.
 
Kontaktní výbor přijal prohlášení o mechanismech vyvozování odpovědnosti a kontroly ve vztahu k bankovnímu dohledu po zavedení jednotného mechanismu dohledu, jehož cílem je zvýšit povědomí o této otázce. Prohlášení je určeno jak příslušným orgánům EU, tak vnitrostátním orgánům.
 
Kontaktní výbor se dále dohodl, že budou provedeny čtyři společné audity. Vzhledem k významu strategie Evropa 2020 se dva audity budou zabývat projekty na podporu vzdělávání a zaměstnanosti. Jeden audit se zaměří na rizika pro udržitelnost veřejných financí a jeden na zavádění obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi.
 
Příští zasedání bude pořádat a současně mu bude předsedat Nejvyšší kontrolní úřad Slovenské republiky v říjnu 2016.