Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
V souladu se směrnicí EU 2009/136/ES vás informujeme, že na vašem počítači bude uložen soubor cookie. Pokud tuto volbu přijmete, systém si zapamatuje váš výběr jazyka pro budoucí návštěvy této internetové stránky (po dobu jednoho roku). Pokud ji odmítnete, výběr jazyka bude platný pouze pro tuto návštěvu. Soubor cookie uloží vámi preferovaný jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje.

2016

Zasedání kontaktního výboru vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí Evropské unie a Evropského účetního dvora, Bratislava, Slovenská republika, 20. – 21. října 2016
CC_meeting_Bratislava_2016.jpg

Ve dnech 20. – 21. října 2016 pořádal Nejvyšší kontrolní úřad Slovenské republiky v Bratislavě výroční zasedání kontaktního výboru, kterému zároveň předsedal. Zasedání se konalo v době v době, kdy Slovensko předsedalo Radě Evropské unie. Jako aktivní pozorovatelé se ho zúčastnili i vedoucí představitelé nejvyšších kontrolních institucí (NKI) Albánie, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory, Srbska a Turecka, jakož i zástupci sekretariátu organizace EUROSAI.
 
Seminář o energetické politice EU a o klimatu
 
Hlavním tématem jednání byla energetická politika EU a klima. Cílem bylo zvýšit povědomí o výzvách a příležitostech spojených s realizací energetické politiky EU z hlediska auditu a vyvozování odpovědnosti. Místopředseda Evropské komise (EK) Maroš Šefčovič ve svém video projevu ocenil probíhající práci Evropského účetní dvora na situační zprávě o problematice energetiky a klimatu a zdůraznil, že národní nejvyšší kontrolní instituce jsou rovněž klíčovými partnery Evropské komise, neboť jejich připomínky a doporučení mohou přispět ke zdokonalení finančního řízení a dobré správy v členských státech i na úrovni EU.
 
O své zkušenosti a znalosti týkající se provádění auditů v této oblasti se podělily nejvyšší kontrolní instituce Francie, Švédska, Polska, Dánska, Německa, České republiky, Portugalska a Evropský účetní dvůr.
 
Kontaktní výbor upozornil, že otázky energetiky a klimatu přinášejí EU a jejím členským státům klíčové strategické výzvy, jež žádají opatření na straně příslušných evropských a vnitrostátních orgánů, jakož i auditní práci národních nejvyšších kontrolních institucí a Evropského účetního dvora.
 
Kontaktní výbor zdůraznil, že nanejvýš účinné řešení těchto průřezových otázek je možné pouze tehdy, pokud spolu budou nejvyšší kontrolní instituce spolupracovat. Prostřednictvím své práce, znalostí a zkušenostní mohou auditoři veřejného sektoru relevantním a konstruktivním způsobem přispět k plnění cílů strategie EU pro oblast klimatu a energetiky, včetně jejích cílů pro roky 2020, 2030 a plánu do roku 2050, i Pařížské dohody o změně klimatu (21. konference stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu), k níž členské státy přistoupily.
 
Seminář kontaktního výboru na toto téma ukázal, že řada nejvyšších kontrolních institucí již u témat souvisejících s energetikou, obnovitelnou energií a energetickou bezpečností provedla auditní práci značného objemu a že tato témata jsou i nadále pro práci nejvyšších kontrolních institucí zásadně důležitá. Dále je zde potenciál pro další práci v souvislosti s inovacemi na poli energetiky, integrací evropských energetických trhů, měřením, monitorováním a vykazováním emisí skleníkových plynů a přizpůsobením se změně klimatu.
 
Kontaktní výbor uvítal ochotu nejvyšších kontrolních institucí sdílet informace a výsledky auditu v oblasti energetiky a klimatu a navrhl, aby byla rovněž zohledněna práce příslušných pracovních skupin INTOSAI a EUROSAI. Uvítal připravenost auditní sítě strategie Evropa 2020 zařadit toto téma mezi své činnosti. Ocenil a přijal nabídku nejvyšší kontrolní instituce Slovenské republiky zorganizovat seminář, na němž by se účastníci podělili o konkrétní auditní zkušenosti a diskutovali by o nich, a také nabídku Evropského účetního dvora uspořádat jednání, jehož účastníci se budou zabývat zjišťováním deficitů a rizik ve vztahu k auditu průřezových otázek v oblasti energetiky a klimatu.
 
Další otázky, o nichž se na jednání diskutovalo
 
Nejvyšší kontrolní instituce Slovenské republiky shrnula práci provedenou v uplynulém roce různými pracovními skupinami, zvláštními skupinami a sítěmi kontaktního výboru. Nejvyšší kontrolní instituce Srbska poskytla informace o činnostech sítě nejvyšších kontrolních institucí kandidátských zemí a potenciálních kandidátských zemí EU.
 
Nejvyšší kontrolní instituce Lotyšska prezentovala svůj audit přesunu přístavních činností z historického centra Rigy. Nejvyšší kontrolní instituce Nizozemska zpravila účastníky o své pokračující práci v oblasti bezpečnosti výrobků, konkrétně o označování produktů značkou CE.
 
Kontaktní výbor rovněž podpořil návrh aktualizovat kontrolní seznamy a pokyny k auditu zadávání veřejných zakázek.
Příští jednání kontaktního výboru bude pořádat Evropský účetní dvůr, který mu bude také předsedat. 
 
Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.