No
Zasedání kontaktního výboru vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí Evropské unie a EÚD v Lucemburku ve dnech 12. až 13. října 2017
Logo-CC2017.png 
 
V roce 2017 bylo výroční zasedání kontaktního výboru pořádáno Evropským účetním dvorem (EÚD), který zasedání současně předsedal. Zasedání se jako aktivní pozorovatelé zúčastnili vedoucí představitelé nejvyšších kontrolních institucí (NKI) kandidátských zemí a potenciálních kandidátských zemí a také zástupci sekretariátu EUROSAI a organizace SIGMA.

Hlavním diskusním tématem zasedání kontaktního výboru bylo, jak by nejvyšší kontrolní instituce mohly přispět k obnovení důvěry občanů EU. Toto téma bylo zvoleno s ohledem na stále větší výzvy a zvýšený tlak na veřejné finance, jimž EU a její členské státy čelí, a zjevnou ztrátu důvěry občanů v národní orgány i orgány EU. V tomto kontextu účastníci zasedání projednávali také inovativní produkty NKI v oblasti auditu a věnovali se otázce komunikace se zainteresovanými stranami zaměřené na budování důvěry v národní a nadnárodní veřejné instituce. Diskuse moderovala zástupkyně předsedy švýcarské NKI paní Brigitte Christová.
K účasti v panelové diskusi k tomuto tématu byli přizváni tři externí řečníci. Pan Arthuis, poslanec Evropského parlamentu a předseda Rozpočtového výboru, představil pohled EU na tuto otázku. Pan Bertók, odborník v oblasti integrity veřejného sektoru, nabídl perspektivu OECD na to, jak může obnově důvěry napomoci lepší správa a řízení. Na závěr se ředitel skotského institutu autorizovaných účetních expertů pan Colella podělil o své názory na povolání auditora jako službu společnosti založenou na hodnotách. Se svými příspěvky vystoupila dále paní Yli-Viikariová (NKI Finska), pan Caldeira (NKI Portugalska) a pan Brenninkmeijer (EÚD).
 
Pan Scheller (NKI Německa), pan Visser (NKI Nizozemska) a pan Migaud (NKI Francie) hovořili o komunikaci se zainteresovanými stranami a uvedli k tomuto tématu konkrétní příklady.
V následné debatě kontaktní výbor projednal činnosti, které realizovaly jeho pracovní orgány a profesní partneři a také související činnosti členských NKI. Patřily mezi ně zejména závěrečné zprávy o souběžném auditu přínosu strukturálních fondů ke strategii Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti anebo vzdělávání (který proběhl pod vedením NKI Německa, Nizozemska a Malty) a rizik souvisejících s udržitelností veřejných financí (realizovaném pod vedením NKI Švédska a Finska).
Pořadatelem a předsedajícím dalšího zasedání bude NKI Chorvatska v roce 2018.
 

 

gerhard-steger-video.PNG