No

​Jednání Kontaktního výboru vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí Evropské unie, Varšava, 27.–28. června 2019

 

Výroční zasedání Kontaktního výboru pořádal Nejvyšší kontrolní úřad Polska a předsedal mu předseda úřadu Krzysztof Kwiatkowski. Zasedání se jako pozorovatelé zúčastnili vedoucí představitelé nejvyšších kontrolních institucí (NKI) kandidátských zemí a organizace SIGMA.

Hlavní částí zasedání byl seminář na téma „Digitální Evropa: výzvy a příležitosti pro NKI EU“, který vedla generální auditorka Finska Tytti Yli-Viikariová. Vzhledem k dění spojenému s prioritou Evropské komise zavést strategii pro jednotný digitální trh v Evropě (včetně Digitální agendy pro Evropu) a s ohledem na stále rostoucí potřebu, aby nejvyšší kontrolní instituce využívaly na podporu auditních procesů digitální nástroje, byl seminář příležitostí projednat, jakou roli mají nejvyšší kontrolní instituce při digitalizaci v Evropské unii. Debatu zahájili polský ministr pro digitalizaci Marek Zagórski, poslanec Evropského parlamentu v letech 2014 až 2019 Michał Boni a Małgorzata Nikowská z GŘ CNECT Evropské komise, kteří toto téma představili z pohledu členského státu (Polsko), občanů a Komise.

Po semináři následovaly dvě panelové diskuse. První z nich se účastnili Janar Holm (vedoucí představitel NKI Estonska), Charles Deguara (NKI Malty), Stefan Lundgren (NKI Švédska) a Tomaž Vesel (NKI Slovinska), kteří hovořili o výzvách a příležitostech výkonnostních auditů týkajících se unijních a vnitrostátních programů v oblasti elektronické veřejné správy (e-government) a kybernetické bezpečnosti. V debatě byl zdůrazněn dopad digitální transformace na práci nejvyšších kontrolních institucí, které v čím dál větší míře provádějí audity IT.

Druhá panelová diskuse, jíž předsedal Manfred Kraff (útvar interního auditu Evropské komise), se zaměřovala mimo jiné na využití digitálních zdrojů při auditech. O tomto tématu diskutovali Vítor Caldeira (NKI Portugalska), Kay Scheller (NKI Německa), Arno Visser (NKI Nizozemska) a Tytti Yli-Viikariová (NKI Finska). Představili příklady osvědčených postupů v podobě inovativních přístupů, strategií a nástrojů, které mají potenciál pomoci nejvyšším kontrolním institucím zajistit přidanou hodnotu jejich auditů.

Nejvyšší kontrolní instituce EU přispívají k úspěchu digitalizace tím, že plní své mandáty a ve vhodných případech začleňují digitální nástroje a řešení do své práce. Kontaktní výbor dospěl k závěru, že aby nejvyšší kontrolní instituce EU naplnily svou úlohu v procesu digitalizace, měly by:

  • provádět audity příslušných činností a kapacit při zavádění digitalizace,
  • zajistit, aby jejich právo na přístup k příslušným informacím a údajům nebylo v důsledku digitalizace oslabeno,
  • zabezpečit svou digitální připravenost provádět takové audity investováním do technologií, nápadů a lidí,
  • odpovídajícím způsobem upravit své auditní koncepce a postupy,
  • využívat při poskytování informací občanské společnosti digitální komunikaci a konzultovat při své práci zainteresované strany.

 
Během druhého dne zasedání se Kontaktní výbor zabýval výsledky činnosti svých pracovních orgánů, ostatních plánovaných činností a také výsledky mezinárodního auditu kvality ovzduší (koordinovaného NKI Polska a Nizozemska) a auditu infrastruktury IKT ve veřejném sektoru (NKI Lotyšska).

Další zasedání Kontaktního výboru proběhne v říjnu 2020 a pořádat jej bude Evropský účetní dvůr.