​​Zasedání Kontaktního výboru vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí Evropské unie a Evropského účetního dvora v Lucemburku ve dnech 3. a 4. května 2022

​​CC_2022_Logo.png​​​

Výroční zasedání Kontaktního výboru v roce 2022 v Lucemburku pořádal Evropský účetní dvůr (EÚD), který mu rovněž předsedal. Zasedání se jako aktivní pozorovatelé zúčastnili zástupci iniciativy SIGMA a nejvyšších kontrolních institucí kandidátských zemí.

Jednalo se o první fyzické setkání vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí EU od roku 2019, ačkoli v listopadu 2021 se konala on-line akce na vysoké úrovni. Hlavní diskuse se zaměřila na strategické úkoly a výzvy pro nejvyšší kontrolní instituce EU při posuzování (přidané) hodnoty Nástroje pro oživení a odolnost na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU. Generální ředitelka Evropské komise a vedoucí pracovní skupiny na podporu oživení a odolnosti Céline Gauerová v hlavním projevu představila probíhající zavádění Nástroje pro oživení a odolnost a pokrok dosažený při jeho provádění. Poukázala rovněž na obecné a budoucí výzvy a zdůraznila potenciální příležitosti, které tento nový nástroj nabízí.

Na zasedání rovněž vystoupili Ioannis Sarmas (NKI Řecka), Mauro Orefice (NKI Itálie), Bart Andriessens (NKI Belgie), Kay Scheller (NKI Německa), Mindaugas Macijauskas (NKI Litvy), Rolands Irklis (NKI Lotyšska) a Sami Yläoutinen (NKI Finska), aby prezentovali své dokončené, probíhající a plánované auditní činnosti týkající se Nástroje pro oživení a odolnost a příslušné národní plány pro oživení a odolnost. Hovořili o celé řadě témat a aspektů, od různých typů auditů a metodických přístupů až po konkrétní otázky v příslušných oblastech a tematičtějších a průřezovějších problémech, jako je ekologické označování, zadávací řízení a finanční/rozpočtová rizika.

Během následných diskusí, které moderovali Helena Lindbergová (NKI Švédska), Arno Visser (NKI Nizozemska) a Ivana Maletićová (členka EÚD), se účastníci dotkli řady složitých otázek, jako je doplňkovost a přidaná hodnota Nástroje pro oživení a odolnost, vnitrostátní financování, odpovědnost a rozdělení povinností na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni a zvláštní úloha NKI jakožto nezávislých institucí v rámci kontroly a auditu. Na základě svých prvních zjištění NKI zdůraznily, že je důležité zavést odpovídající monitorovací a kontrolní systémy.

S ohledem na současnou situaci bylo zvláštní zasedání věnováno změně paradigmatu způsobené krizí COVID-19 a invazí na Ukrajinu. Publikum prostřednictvím videa oslovil i Valerij Packan, předseda Účetní komory Ukrajiny, který informoval o situaci ve své zemi. Vyjádřil přání a naděje týkající se doby po skončení války, kdy bude zapotřebí spolupráce se západními partnery Ukrajiny na obnově a reformě státu a jeho institucí. Rovněž poděkoval Kontaktnímu výboru za jeho rychlou reakci a podporu ukrajinské věci.

Druhou část zvláštního zasedání zahájila Nathalie Tocciová, ředitelka organizace Istituto Affari Internazionali a bývalá zvláštní poradkyně vysokých představitelů EU Josepa Borrella a Federicy Mogheriniové. Nathalie Tocciová hovořila o různých faktorech, které vedly k invazi na Ukrajinu, a o různých perspektivách, které je třeba vzít v úvahu. Zdůraznila význam komplexnějšího, holističtějšího přístupu k autonomii a bezpečnosti EU při řešení výzev, jimž EU čelí, ať už jde o důsledky pandemie COVID-19, války na Ukrajině nebo změny klimatu.

Příští setkání Kontaktního výboru bude v roce 2023 pořádat portugalská NKI, která mu bude i předsedat.​