No
Zasedání Kontaktního výboru vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí Evropské unie a EÚD v Lucemburku ve dnech 15. až 17. října 2014
 
V roce 2014 pořádal výroční zasedání kontaktního výboru Evropský účetní dvůr (EÚD), který zasedání současně předsedal. Zasedání se jako aktivní pozorovatelé zúčastnili i vedoucí představitelé nejvyšších kontrolních institucí (NKI) Albánie, bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory, Srbska a Turecka, jakož i zástupci sekretariátu organizací EUROSAI a SIGMA.
 
Hlavním tématem diskuse na zasedání kontaktního výboru bylo posílení spolupráce mezi jeho členy. Kontaktní výbor se shodnul na tom, že je přínosné prověřit možnosti další spolupráce, a jako první krok ustavil mechanismus včasného varování pro monitorování vývoje v EU, informování členských NKI o tomto vývoji a navrhování vhodných opatření.
 
Vedoucí představitelé NKI se rovněž shodli na tom, že posílení spolupráce by se mělo rozšířit i do oblasti konkrétních kontrolních činností, které mohou přispět ke zdokonalování finančního řízení politik EU a opatření realizovaných na úrovni EU a členských států. Budou rozpracovány návrhy na posílení spolupráce v oblasti auditu, zejména v oblastech strategie Evropa 2020 a bankovní unie.
 
Byli také pozvání dva hostující řečníci, aby se podělili o svůj pohled na diskutovaná témata. Pan Šoltes, místopředseda výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu (CONT) a stálý zpravodaj pro vztahy s EÚD, představil usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014, zejména tu jeho část, která se týká spolupráce mezi národními NKI a EÚD. Uvítal, že v mnoha problematických otázkách spolupráce zmiňovaných v usnesení již došlo k významnému pokroku, i když zde i nadále zůstává prostor pro lepší komunikaci s Evropským parlamentem. Pan Nunes de Almeida, ředitel pro zadávání veřejných zakázek Generálního ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh a služby (GŘ MARKT), přispěl k diskusi v bloku, v jehož rámci EÚD prezentoval svůj pohled na první zprávu o boji proti korupci v EU.
 
Příští jednání, které v červnu 2015 organizuje a současně mu bude předsedat lotyšský Státní kontrolní úřad, poskytne vedoucím představitelům NKI příležitost zkontrolovat kroky přijaté na základě rozhodnutí schválených v Lucemburku.