No

Møde i Kontaktkomitéen i Warszawa den 11.-12. december 2006
 
 
 
Polens OR var vært ved det årlige møde i Kontaktkomitéen af formændene for OR i EU og formanden for Den Europæiske Revisionsret, og formanden for Polens overordnede revisionsorgan, Mirosław Sekuła, var formand. Formændene for OR i kandidatlandene Bulgarien, Kroatien, Rumænien og Tyrkiet samt repræsentanter for IDI, EUROSAI's uddannelsesudvalg og Sigma deltog som aktive observatører.
 
Programmet for mødet omfattede et seminar med titlen “Supreme Audit Institutions' Contribution to the Improvement of Accountability of EU funds” (Overordnede revisionsorganers bidrag til forbedring af regnskabspligten og ansvarligheden vedrørende EU‑midler).
 
Gæstetalere var Siim Kallas, næstformand i Europa-Kommissionen, og Szabolcs Fazakas, formand for Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg.
 
Deltagerne drøftede blandt andet udviklingen på området nationale erklæringer, fordele ved og hindringer for direkte kontakt mellem nationale revisionsorganer og Europa‑Kommissionen, muligheden for at udvikle en fælles metode og fælles revisionsstandarder samt fordele ved og hindringer for samarbejde mellem Den Europæiske Revisionsret og nationale revisionsorganer under Den Europæiske Revisionsrets revisionsbesøg i medlemsstaterne.
 
Formændene for OR drøftede også metoder til at styrke samarbejdet og undersøgte resultaterne af en række arbejdsgruppers arbejde på specifikke områder inden for forvaltningen af EU‑midler: offentlige indkøb, merværdiafgift, landbrug, strukturfondene, rapporter fra nationale OR om EU's økonomiske forvaltning og revisionskvalitet. Herudover fremlagdes resultaterne af samarbejdet mellem OR i kandidatlande og potentielle kandidatlande.