EU's cookielov
I overensstemmelse med EU-direktiv 2009/136/EF meddeles det dig hermed, at der vil blive lagret en cookie på din computer. Du kan godkende den, og systemet vil huske dit valg af sprog, når du fremover besøger webstedet (inden for et år), eller du kan afvise den, og dit valg af sprog vil kun gælde ved dette besøg på webstedet. Den omtalte cookie bruges kun til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data.

2011​Formændene for de overordnede revisionsorganer (OR) i de 27 EU‑medlemsstater og Den Europæiske Revisionsret mødtes i Luxembourg den 13.-14. oktober 2011
Det årlige møde i Kontaktkomitéen af formændene for OR i EU og formanden for Den Europæiske Revisionsret blev afholdt i Revisionsretten den 13. og 14. oktober 2011. Over 80 delegerede fra OR i EU, Revisionsretten og fra OR i fire kandidatlande (Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Island og Tyrkiet) og repræsentanter for EUROSAI og SIGMA deltog i mødet.
 
På mødet blev der især fokuseret på et seminar om den effekt, som det europæiske semester og den seneste udvikling i EU’s økonomiske styring har på OR i EU og på Revisionsretten, herunder reguleringen og overvågningen af finansielle systemer og institutioner, statsstøtte til den finansielle sektor og revision af mekanismerne til forvaltning af eurokrisen.
 
Seminaret åbnede med tre fornemme gæstetalere, der alle i kraft af deres specifikke funktion har været dybt involveret i den fælles EU-indsats for at overvinde den økonomiske krise: Olli Rehn, EU-kommissær for økonomiske og monetære anliggender, Vítor Constâncio, næstformand for Den Europæiske Centralbank, og Luc Frieden, Luxembourgs finansminister.
 
De efterfølgende drøftelser førte til, at Kontaktkomitéen vedtog en erklæring rettet til Europa‑Parlamentet, Det Europæiske Råd og Europa-Kommissionen samt EU‑medlemsstaternes parlamenter og regeringer. Kontaktkomitéen vedtog også en beslutning, der anerkender opfordringen fra OR i landene i euroområdet til at skabe mulighed for, at der kan gennemføres passende ekstern offentlig revision af den europæiske stabilitetsmekanisme.
 
 
24/10/2011

CC-R-2011-03


Resolution on the Updating Group on Public Procurement
24/10/2011

CC-R-2011-01


Beslutning om erklæringen om ekstern revision af den europæiske stabilitetsmekanisme vedtaget af de overordnede revisionsorganer i euroområdet
14/10/2011

Kontaktkomitéen – erklæring 2011


Erklæring rettet til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Europa-Kommissionen og EU-medlemsstaternes parlamenter og regeringer


Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret