No
Formændene for de overordnede revisionsorganer (OR) i de 27 EU‑medlemsstater og Den Europæiske Revisionsret mødtes i Estoril den 18.-19. oktober 2012
 
Ved det årlige møde i Kontaktkomitéen af formændene for OR i EU og formanden for Den Europæiske Revisionsret den 18. og 19. oktober 2012 i Estoril var Portugals OR vært, og mødet blev ledet af formanden for Portugals overordnede revisionsorgan, Guilherme d’Oliveira Martins. 93 delegerede fra medlemsstaternes OR og Revisionsretten og fra OR i Kroatien (tiltrædende land) og fire kandidatlande (Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet) og repræsentanter for IDI-INTOSAI (Norge) og SIGMA (OECD) deltog i mødet.
 
Det første tema for mødet, udfordringer for OR i forbindelse med forberedelsen af EU’s næste finansielle ramme, blev behandlet på et seminar.
 
På seminaret talte en fornem gæstetaler, Algirdas Šemeta, EU-kommissær for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig. Repræsentanter for adskillige OR i EU-lande og Revisionsretten fremsatte deres synspunkter og delte ud af deres erfaringer.
 
Den nye finansforordning vil øge medlemsstaternes ansvarlighed. Nye EU-retsakter vedrører grundlæggende spørgsmål som f.eks. styrkelse af den budgetmæssige og økonomiske overvågning af medlemsstaterne håndhævelse af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud og makroøkonomiske ubalancer samt fastsættelse af krav til medlemsstaternes finanspolitiske rammer.
 
OR i EU-medlemsstaterne og Revisionsretten ønsker at bidrage til at forbedre systemerne, til at gøre den nationale udnyttelse af fællesskabsmidlerne mere effektiv og til Den Europæiske Unions nye økonomiske og finanspolitiske styring; de har også forpligtet sig til at indtage et uafhængigt og fast standpunkt med hensyn til forbedring af udgifternes kvalitet.
 
Det andet tema for mødet var den seneste udvikling i imødegåelsen af den finansielle krise og OR’s erfaringer fra revision i forbindelse hermed. Resultaterne af nogle specifikke undersøgelser, som Kontaktkomitéen havde anmodet om, blev fremlagt: taskforcens rapport om mulighederne for samarbejde med Eurostat og nationale statistikkontorer, aktuelle oplysninger om det fælles initiativ, som OR i landene i euroområdet har taget med henblik på ekstern revision af den europæiske stabilitetsmekanisme, rapporten fra den arbejdsgruppe, der skulle gennemføre en pilotundersøgelse for at identificere eventuelle underskud i den offentlige revision på området nye ordninger, foranstaltninger og instrumenter indført på nationalt plan, på EU-plan og på mellemstatsligt niveau som reaktion på den finansielle og økonomiske krise og situationsrapporten fra netværket om revision af finanspolitik.
 
Nogle OR fremsatte også - navnlig i lyset af den finansielle krise - deres syn på og delte ud af deres erfaringer omkring den seneste udvikling i finansiel revision og OR’s rolle, konsekvenserne med hensyn til regnskabsstandarder og spørgsmålet om, hvor velegnet IPSAS er til EU-medlemsstaterne samt de budgetmæssige regler og indkomstsiden på statsbudgettet.
 
Efter debatten om tema I og II talte en anden fremtrædende gæstetaler, direktøren for Banco de Portugal, Carlos da Silva Costa, hvis tale afsluttede den tematiske del af mødet.
På grundlag af ovennævnte debatter blev der vedtaget seks beslutninger vedrørende gennemførelsen af fremtidige strategier for at bidrage til at klarlægge OR’s rolle i forbindelse med nye udfordringer som f.eks. den seneste udvikling i den økonomiske styring i Den Europæiske Union.
 
De delegerede blev også briefet om følgende aktiviteter i OR: en rapport om bedste revisionspraksis og væsentlige revisionsanbefalinger til corporate governance revision af statslige og kommunale virksomheder (OR i Letland), et seminar om erfaringer med afslutningen af programmeringsperioden 2000-2006 (OR i Ungarn) samt en revision af overvågningsrisici for offentlige finanser (OR i Nederlandene) og resultater af kooperativ revision af CO2-emissionshandelssystemer (Rigsrevisionen i Danmark).
 
På mødet præsenterede generalsekretæren for INTOSAI og formanden for OR i Østrig også en vigtig resolution fra FN’s Generalforsamling, A/66/209: “Fremme af effektiviteten, ansvarliggørelsen, virkningen og gennemsigtigheden af den offentlige forvaltning gennem styrkelse af de øverste revisionsinstitutioner”.
 
Kontaktkomitéens møde i oktober 2013 vil blive afholdt i Vilnius med OR i Litauen som vært og med formanden for OR i Litauen, Giedrė Švedienė, som formand.