No
​Møde i Kontaktkomitéen af formændene for de overordnede revisionsorganer i Den Europæiske Union og Den Europæiske Revisionsret i Riga, Letland, den 18.-19. juni 2015
Contact_Committee_Riga_2015.jpg

Kontaktkomitéens årlige møde i 2015 blev afholdt den 18.-19. juni 2015 i Riga under ledelse af Republikken Letlands overordnede revisionsorgan, som også var vært for mødet. Mødet faldt sammen med det lettiske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union. Formændene for de overordnede revisionsorganer (OR'er) i Albanien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet samt repræsentanter for EUROSAI's sekretariat og SIGMA deltog i mødet som aktive observatører.
 
Det vigtigste emne, der blev drøftet, var Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI). Der var inviteret to gæstetalere, som delte deres synspunkter om det drøftede emne. Burkhard Schmidt, (fungerende) direktør for finans samt koordinering med EIB, EBRD og IFI'er i Europa-Kommissionens GD ECFIN gav en præsentation af de finansielle ordninger vedrørende EFSI samt de relevante ledelses- og ansvarlighedsordninger. Nicholas Jennett, direktør for nye produkter og særlige transaktioner i Den Europæiske Investeringsbank præsenterede EIB's syn på og rolle i EFSI/investeringsplanen for Europa og skitserede processen med at identificere og udvælge projekterne. Under den efterfølgende drøftelse drøftede formændene for OR'erne de fremskridt, der er gjort med henblik på vedtagelsen af EFSI-forordningen, og de foreslåede ledelses-, ansvarligheds- og revisionsordninger. Kontaktkomitéen anerkendte, at EU-lovgiveren havde behandlet visse spørgsmål vedrørende disse ordninger, herunder indførelse af større klarhed i Revisionsrettens revisionsmandat, og fandt, at det ville være fordelagtigt at undersøge virkningerne af ledelses- og ansvarlighedsordningerne, når de én gang er iværksat, og deres mulige konsekvenser for den offentlige revision.
 
Under drøftelserne om forebyggelse og bekæmpelse af uregelmæssigheder og svig samt samarbejde med de retshåndhævende institutioner anerkendte formændene for OR'erne behovet for at styrke OR'ernes samarbejde og nedsatte en relevant arbejdsgruppe til at behandle disse emner. Under drøftelserne om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 noterede de behovet for at sætte fokus på performance og resultater, hvor det er relevant, vigtigheden af at efterleve principperne om sparsommelighed, effektivitet og produktivitet under projektgennemførelse samt relevansen af resultatindikatorer.
 
Kontaktkomitéen vedtog en erklæring om ansvarligheds- og revisionsordningerne i forbindelse med banktilsyn efter indførelsen af den fælles tilsynsmekanisme med det formål at skabe opmærksomhed omkring dette spørgsmål. Erklæringen afgives til de relevante EU-institutioner og nationale myndigheder.
 
Herudover aftalte Kontaktkomitéen at udføre fire samarbejdsbaserede revisioner. På baggrund af vigtigheden af Europa 2020-strategien vil to revisioner blive rettet mod projekter for styrkelse af uddannelse og integration på arbejdsmarkedet. Én revision vil få fokus på de forhold, der kan bringe de offentlige finansers bæredygtighed i fare, og én vil omhandle gennemførelsen af banktilsynet.
 
Det næste møde, der afholdes i oktober 2016, vil blive ledet af Den Slovakiske Republiks overordnede revisionsorgan, som også er vært for mødet.