EU's cookielov
I overensstemmelse med EU-direktiv 2009/136/EF meddeles det dig hermed, at der vil blive lagret en cookie på din computer. Du kan godkende den, og systemet vil huske dit valg af sprog, når du fremover besøger webstedet (inden for et år), eller du kan afvise den, og dit valg af sprog vil kun gælde ved dette besøg på webstedet. Den omtalte cookie bruges kun til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data.

2017

Møde i Kontaktkomitéen for Formændene for de Overordnede Revisionsorganer i Den Europæiske Union og Den Europæiske Revisionsret, Luxembourg, 12.-13. oktober 2017
Logo-CC2017.png
Kontaktkomitéens årlige møde 2017 blev ledet af Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) i Luxembourg, der også var vært for mødet. Formændene for de overordnede revisionsorganer (OR'er) i kandidatlandene og de potentielle kandidatlande samt repræsentanter for EUROSAI's sekretariat og SIGMA deltog i mødet som aktive observatører.

Hovedemnet for Kontaktkomitéens møde var OR'ernes mulige rolle med hensyn til at bidrage til at genskabe EU-borgernes tillid. Det blev valgt på baggrund af, at EU og medlemsstaterne står over for stadig større udfordringer og stigende pres på deres offentlige finanser, og at borgerne tydeligvis har tabt tilliden til de nationale institutioner og EU-institutionerne. I denne sammenhæng beskæftigede deltagerne sig også med OR'ers innovative revisionsprodukter og kommunikation med interessenter med henblik på at opbygge tillid til nationale og overnationale regeringsinstitutioner. Diskussionerne blev styret af Brigitte Christ, vicedirektør i Schweiz' OR.

Tre eksterne gæster var inviteret til at dele deres syn på dette emne i paneldiskussionen. Jean Arthuis, medlem af Europa-Parlamentet og formand for Budgetudvalget, præsenterede et EU-perspektiv på spørgsmålet. János Bertok, ekspert i integritet i den offentlige sektor, præsenterede et OECD-perspektiv på, hvordan bedre forvaltning kan være med til at genopbygge tillid. Endelig delte Anton Colella, administrerende direktør, Institute of Chartered Accountants of Scotland, sine synspunkter vedrørende revisorfaget som en værdibaseret tjenesteydelse til samfundet. Yderligere input blev leveret af Tytti Yli-Viikari (Finlands OR), Vítor Caldeira (Portugals OR) og Alex Brenninkmeijer (Revisionsretten). Kay Scheller (Tysklands OR), Arno Pieter Visser (Nederlandenes OR) og Didier Migaud (Frankrigs OR) fremlagde deres synspunkter vedrørende og leverede konkrete eksempler på kommunikation med interessenter.

Under de efterfølgende diskussioner tog Kontaktkomitéen aktiviteter udført af sine arbejdsorganer og professionelle partnere samt relevante aktiviteter i medlems-OR'er til efterretning. Det omfattede blandt andet de endelige beretninger om parallelle revisioner vedrørende strukturfondenes bidrag til Europa 2020-strategien på områderne beskæftigelse og/eller uddannelse (udført under ledelse af Tysklands, Nederlandenes og Maltas OR'er) og vedrørende de underliggende trusler mod de offentlige finansers bæredygtighed (under ledelse af Sveriges og Finlands OR'er).
 
Næste møde vil blive afholdt i og ledet af Kroatiens statslige revision i oktober 2018.
 
 

 

gerhard-steger-video.PNG

Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret