No
​Møde i Kontaktkomitéen for Formændene for de Overordnede Revisionsorganer i Den Europæiske Union, Warszawa den 27.-28. juni 2019
 
 

Kontaktkomitéens årlige møde blev afholdt af Polens overordnede revisionsorgan (NIK) under ledelse af dettes formand Krzysztof Kwiatkowski. I mødet deltog også formændene for kandidatlandenes overordnede revisionsorganer (OR'er) og repræsentanter for Sigma som observatører.

Mødets centrale del var et seminar med titlen "Digital Europe: Challenges and Opportunities for EU SAIs" under ledelse af Tytti Yli-Viikari, Finlands rigsrevisor. I betragtning af Europa-Kommissionens prioritet om at gennemføre en strategi for et digitalt indre marked, herunder en europæisk digital dagsorden, og det stadigt voksende behov for, at OR'erne anvender digitale værktøjer til at støtte revisionsprocesserne, var seminaret en anledning til at drøfte rollen for EU's OR'er i digitaliseringen i Den Europæiske Union. Drøftelserne blev indledt af Marek Zagórski, den polske minister for digitale anliggender, Michał Boni, medlem af Europa-Parlamentet fra 2014 til 2019, og Małgorzata Nikowska fra Kommissionens GD CNECT, som præsenterede emnet set fra henholdsvis en medlemsstats (Polens), borgernes og Kommissionens synsvinkel.

Seminaret blev efterfulgt af to paneldiskussioner. Deltagerne i den første diskussion var Janar Holm (Estlands OR, formand), Charles Deguara (Maltas OR), Stefan Lundgren (Sveriges OR) og Tomaž Vesel (Sloveniens OR), som drøftede udfordringerne og mulighederne i forbindelse med forvaltningsrevisioner vedrørende EU-programmer og nationale programmer på området e-forvaltning og cybersikkerhed. OR'erne udfører i stigende grad IT-revisioner, og drøftelsen fremhævede den digitale omstillings indvirkning på deres arbejde.

Den anden paneldiskussion, som blev ledet af Manfred Kraff (Kommissionens Interne Revisionstjeneste), behandlede bl.a. anvendelsen af digitale ressourcer inden for revision. Panelmedlemmerne var Vítor Caldeira (Portugals OR), Kay Scheller (Tysklands OR), Arno Visser (Nederlandenes OR) og Tytti Yli-Viikari (Finlands OR). Dette panel præsenterede eksempler på god praksis i form af innovative tiltag, strategier og redskaber, som kan hjælpe OR'er med at sikre merværdien af deres revisioner.

EU's OR'er bidrager til digitaliseringens succes ved at udøve deres mandater og inddrage digitale redskaber og løsninger i deres arbejde, hvor det er relevant. Kontaktkomitéen konkluderede, at EU's OR'er med henblik på at yde deres bidrag i processen opfordres til:

  • at revidere de relevante aktiviteter og kapaciteter i forbindelse med implementering af digitalisering
  • at sikre, at OR'ernes ret til adgang til relevante oplysninger og data ikke undergraves som en konsekvens af digitaliseringen
  • at sikre, at OR'erne er digitalt rustet til at udføre sådanne revisioner ved at investere i teknologi, idéer og mennesker
  • at optimere OR'ernes revisionstilgange og -procedurer i overensstemmelse hermed
  • at anvende digital kommunikation i deres bestræbelser på at gøre oplysninger tilgængelige for civilsamfundet og om nødvendigt konsultere interessenter i løbet af deres arbejdsproces.

På mødets anden dag noterede Kontaktkomitéen sig resultaterne af aktiviteter udført af sine arbejdsorganer, andre planlagte aktiviteter og udfaldet af den internationale revision vedrørende luftkvalitet (koordineret af NIK og Nederlandenes OR) samt revisionen af IKT-infrastrukturen i den offentlige sektor (Letlands OR).

Den Europæiske Revisionsret er vært for Kontaktkomitéens næste møde, som vil blive afholdt i oktober 2020.