EU's cookielov
I overensstemmelse med EU-direktiv 2009/136/EF meddeles det dig hermed, at der vil blive lagret en cookie på din computer. Du kan godkende den, og systemet vil huske dit valg af sprog, når du fremover besøger webstedet (inden for et år), eller du kan afvise den, og dit valg af sprog vil kun gælde ved dette besøg på webstedet. Den omtalte cookie bruges kun til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data.

Kontaktkomitéens idégrundlag

 
Kontaktkomitéen er en autonom, uafhængig og upolitisk forsamling af formændene for de overordnede revisionsorganer (OR) i Den Europæiske Unions medlemsstater og Den Europæiske Revisionsret. Den fungerer som et forum for drøftelse og behandling af EU-relaterede spørgsmål af fælles interesse.
 
I denne sammenhæng forpligter Kontaktkomitéen sig til:
  • at skabe dialog og samarbejde om revision og dertil knyttede aktiviteter
  • at fastlægge og fremme fælles holdninger til nye spørgsmål vedrørende revision og ansvarlighed
  • at støtte de OR, der er medlemmer af Kontaktkomitéen, samt OR i de lande, der er omfattet af EU's udvidelsespolitik.  
 
Ved at styrke samarbejdet mellem sine medlemmer bidrager Kontaktkomitéen til at sikre effektiv ekstern revision og ansvarlighed i EU samt til at forbedre EU's økonomiske forvaltning og gode forvaltningspraksis til gavn for borgerne.​
Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret