EU's cookielov
Hvis du ønsker at besøge dette websted, meddeles det dig hermed i overensstemmelse med EU's direktiv 2009/136/EF, at der vil blive aktiveret en cookie, når du åbner systemet. Hvis du ikke kan godkende det, så gå ikke ind på webstedet. Den omtalte cookie bruges til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data. Den slettes efter ét år.

Kontaktkomitéens idégrundlag

 
Kontaktkomitéen er en autonom, uafhængig og upolitisk forsamling af formændene for de overordnede revisionsorganer (OR) i Den Europæiske Unions medlemsstater og Den Europæiske Revisionsret. Den fungerer som et forum for drøftelse og behandling af EU-relaterede spørgsmål af fælles interesse.
 
I denne sammenhæng forpligter Kontaktkomitéen sig til:
  • at skabe dialog og samarbejde om revision og dertil knyttede aktiviteter
  • at fastlægge og fremme fælles holdninger til nye spørgsmål vedrørende revision og ansvarlighed
  • at støtte de OR, der er medlemmer af Kontaktkomitéen, samt OR i de lande, der er omfattet af EU's udvidelsespolitik.  
 
Ved at styrke samarbejdet mellem sine medlemmer bidrager Kontaktkomitéen til at sikre effektiv ekstern revision og ansvarlighed i EU samt til at forbedre EU's økonomiske forvaltning og gode forvaltningspraksis til gavn for borgerne.​
Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret