No

Kontaktkomitéen er en autonom, uafhængig og upolitisk forsamling af formændene for de overordnede revisionsorganer (OR) i Den Europæiske Unions medlemsstater og Den Europæiske Revisionsret. Den fungerer som et forum for drøftelse og behandling af EU-relaterede spørgsmål af fælles interesse.

I denne sammenhæng forpligter Kontaktkomitéen sig til:

  • at skabe dialog og samarbejde om revision og dertil knyttede aktiviteter
  • at fastlægge og fremme fælles holdninger til nye spørgsmål vedrørende revision og ansvarlighed
  • at støtte de OR, der er medlemmer af Kontaktkomitéen, samt OR i de lande, der er omfattet af EU's udvidelsespolitik.
Ved at styrke samarbejdet mellem sine medlemmer bidrager Kontaktkomitéen til at sikre effektiv ekstern revision og ansvarlighed i EU samt til at forbedre EU's økonomiske forvaltning og gode forvaltningspraksis til gavn for borgerne.