Μετά τις μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ το 2004, λόγω των αβεβαιοτήτων σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης της νέας πολιτικής και των συνακόλουθων περίπλοκων καταστάσεων, χρειάστηκε επανεξέταση των υφιστάμενων τρόπων προσέγγισης του ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Επαφών ενέκρινε τη δημιουργία ενός Δικτύου ενημέρωσης μεταξύ των άμεσα ενδιαφερομένων, σε ανεπίσημη βάση. Στόχος του Δικτύου είναι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών ΑΟΕ και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, δίνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κατανοούν καλύτερα τη νέα πολιτική και τους αναγκαίους τρόπους προσέγγισης του ελέγχου.
 
Το Δίκτυο διοργάνωσε σεμινάριο το 2006. Μετά από έρευνα που διεξήχθη το 2010, οι συμμετέχοντες στο Δίκτυο εξέφρασαν την επιθυμία για διατήρηση και ανάπτυξή του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση στην Πράγα, τον Οκτώβριο του 2010, κοινής εκδήλωσης κατάρτισης της Επιτροπής Επαφών και του EUROSAI.
 
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με:
 
τον κ. Michal Machowski, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (michal.machowski@eca.europa.eu)