Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τον παρόντα ιστότοπο, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τηνοδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, ότι θα ενεργοποιηθεί ένα αρχείο τύπου «cookie» κατά την πρόσβασή σας στο σύστημα. Εάν δεν συμφωνείτε, μην εισέλθετε στον ιστότοπο. Το εν λόγω «cookie» θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Το «cookie» θα λήξει μετά από ένα έτος.

Ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ποιότητα του ελέγχου

 
Τον Δεκέμβριο του 2002, οι επικεφαλής των ανώτατων οργάνων ελέγχου (ΑΟΕ) των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου, της Μάλτας, της Τουρκίας και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου συμφώνησαν ότι ήταν χρήσιμο να διερευνηθεί η σκοπιμότητα της προετοιμασίας μιας συνολικής και λεπτομερούς κατευθυντήριας οδηγίας σχετικά με την ποιότητα του ελέγχου, η οποία θα ετίθετο προς συζήτηση ενώπιον των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Επαφών. Από ομάδα εμπειρογνωμόνων ζητήθηκε η προετοιμασία μιας τέτοιας κατευθυντήριας οδηγίας με τη βοήθεια όλων των ενδιαφερόμενων ΑΟΕ και της SIGMA.
 
Το 2004, η ομάδα εμπειρογνωμόνων ολοκλήρωσε τις κατευθυντήριες οδηγίες και τις υπέβαλε στους επικεφαλής των ΑΟΕ των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου, της Μάλτας, της Τουρκίας και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και στην Επιτροπή Επαφών.
 
Επιπλέον, η ομάδα εμπειρογνωμόνων δημιούργησε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την ποιότητα του ελέγχου, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του ενδοδικτύου των ΑΟΕ (CIRCA) και ενημερώνεται τουλάχιστον κάθε έξι μήνες από τα πρώην μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων ολοκλήρωσε την εντολή της το 2007.
 
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με:
 
τον κ. Brian Vella, Ανώτατο Όργανο Ελέγχου της Μάλτας (brian.vella@gov.mt)
 
τον κ. Jacek Mazur, Ανώτατο Όργανο Ελέγχου της Πολωνίας (jacek.mazur@nik.gov.pl)
 

Σχετικές εκθέσεις:
 
 
12/10/2009

Guidelines on Audit Quality


The purpose of these Guidelines on Audit Quality is to assist Supreme Audit Institutions in ensuring the high quality of their work and the resulting products. The Guidelines contain four sections: 1. Background, key definitions, types of SAIs and audits to which the guidelines apply; 2. Quality control as the “hot review” of the audit process; 3. The characteristics of post-audit quality assurance; 4. Institutional measures to enhance quality, especially management of human resources, institutional risks and external relations. The annexes provide other information considered as potentially useful.


Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.