Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τον παρόντα ιστότοπο, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τηνοδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, ότι θα ενεργοποιηθεί ένα αρχείο τύπου «cookie» κατά την πρόσβασή σας στο σύστημα. Εάν δεν συμφωνείτε, μην εισέλθετε στον ιστότοπο. Το εν λόγω «cookie» θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Το «cookie» θα λήξει μετά από ένα έτος.

Μεικτή ομάδα εργασίας για τις δραστηριότητες ελέγχου

 
Αρχικώς επρόκειτο για μια ομάδα εργασίας υποψήφιων χωρών η οποία συγκροτήθηκε με σκοπό την προώθηση και διευκόλυνση μιας μικρής κλίμακας, πρακτικής συνεργασίας, μεταξύ των ΑΟΕ υποψήφιων χωρών και των ΑΟΕ των κρατών μελών της ΕΕ. Η (μετονομασθείσα) μεικτή ομάδα εργασίας για τις δραστηριότητες ελέγχου (ΜΟΕΔΕ) συγκροτήθηκε το 2002.
 
Η Επιτροπή Επαφών του 2004 επιβεβαίωσε ότι η ΜΟΕΔΕ αποτελούσε βασικό στοιχείο του πλαισίου μετά τη διεύρυνση της ΕΕ του Μαΐου του 2004, με εντολή να συμβάλλει στη διατήρηση των δεσμών εργασίας και συνεργασίας μεταξύ των ΑΟΕ μελών της Επιτροπής Επαφών και του Δικτύου των Προέδρων (υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες).
 
Η ΜΟΕΔΕ υποστηρίζει τις δραστηριότητες του Δικτύου των Προέδρων παρέχοντας επαγγελματικές, οργανωτικές και τεχνικές συμβουλές και υποστήριξη. Υποβάλλει στην Επιτροπή Επαφών ετήσια έκθεση σχετικά με το επίπεδο και τη φύση όλων των δραστηριοτήτων ελέγχου μικρής κλίμακας.
 
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με:
 
τον κ. Dragos Budulac, Ανώτατο Όργανο Ελέγχου της Ρουμανίας (dragos.budulac@rcc.ro)
 
την κα Isabelle Berglund, Ανώτατο Όργανο Ελέγχου της Σουηδίας (isabelle.berglund@riksrevisionen.se)
 
 

Σχετικές εκθέσεις:
25/01/2012

Making Supreme Audit Institutions Twinning Successful


A good practice guide by Presidents of the SAIs of the Candidate and Potential Candidate Countries and the European Court of Auditors


Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.