Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Σύμφωνα με την οδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι ένα αρχείο τύπου «cookie» πρόκειται να αποθηκευθεί στη συσκευή σας. Έχετε τη δυνατότητα είτε να το αποδεχτείτε, οπότε το σύστημα θα αποθηκεύσει τη γλωσσική προτίμησή σας για επόμενες επισκέψεις σας στον ιστότοπο (σε διάστημα ενός έτους), είτε να το απορρίψετε, οπότε η γλωσσική προτίμησή σας θα αποθηκευτεί μόνον για τη συγκεκριμένη επίσκεψη. Το εν λόγω αρχείο «cookie» θα χρησιμοποιηθεί μόνον για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα.

2009

 
Ετήσια συνάντηση της Επιτροπής Επαφών της ΕΕ στη Βουδαπέστη την 30ή Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου 2009
​​
Το ΑΟΕ της Ουγγαρίας φιλοξένησε το 2009 την ετήσια συνάντηση του δικτύου επαγγελματικής συνεργασίας, που αποτελείται από τους επικεφαλής των ΑΟΕ των κρατών μελών της ΕΕ και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έλαβαν μέρος ως ενεργοί παρατηρητές οι επικεφαλής των ΑΟΕ των υποψηφίων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών (Τουρκία, Κροατία και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας), καθώς και εκπρόσωποι του EUROSAI, της πρωτοβουλίας ανάπτυξης του INTOSAI και της SIGMA.
 
Ως τμήμα του επαγγελματικού προγράμματος, στο πλαίσιο σεμιναρίου που διήρκεσε μισή ημέρα, οι συμμετέχοντες συνομίλησαν σχετικά με τον ρόλο των ΑΟΕ στην παροχή συνδρομής στα κυβερνητικά μέτρα προς αντιμετώπιση της δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης. Οι συμμετέχοντες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πλειονότητα των ΑΟΕ ανταποκρίθηκε με ταχύτητα, προσάρμοσε τα σχέδια ελέγχου της στη νέα κατάσταση και επικέντρωσε τις δραστηριότητές της στον έλεγχο των μέτρων διαχείρισης της κρίσης. Παράλληλα, οι συγκεκριμένες δραστηριότητες κάθε ΑΟΕ διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και εξαρτώνται, αφενός, από το είδος και την εμβέλεια των κυβερνητικών μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης και, αφετέρου, από τη νομική εντολή του ΑΟΕ.
 
Επιπλέον, εξετάστηκαν ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ που έχουν αντίκτυπο στο έργο των ΑΟΕ, όπως προέκυψε από τη συνθήκη της Λισαβόνας που θεσπίστηκε πρόσφατα και τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009. Επίσης, διεξήχθησαν ζωηρές συνομιλίες σχετικά με την ανεξαρτησία των ΑΟΕ. Κατά συνέπεια, καταρτίστηκε δήλωση της Επιτροπής Επαφών με σκοπό να παροτρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα Κοινοβούλια των κρατών μελών να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν και να προασπίσουν την ανεξάρτητη λειτουργία των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου, όπως προβλέπεται στις διακηρύξεις της Λίμα και της Πόλης του Μεξικού, καθώς και στη συνθήκη της Λισαβόνας.
 
Επίσης, οι συμμετέχοντες συνομίλησαν σχετικά με εκθέσεις που συνδέονταν με την ΕΕ και τις οποίες παρουσίασαν τα ΑΟΕ των κρατών μελών όσον αφορά τον έλεγχο των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και των συστημάτων διαχείρισης των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, σχετικά με τις δραστηριότητες των ομάδων εργασίας της Επιτροπής Επαφών και του δικτύου των ΑΟΕ των υποψηφίων και δυνάμει υποψηφίων χωρών, σχετικά με τις υπό εξέλιξη και μελλοντικές δραστηριότητες του πλαισίου συνεργασίας, καθώς και σχετικά με τα οργανωτικά ζητήματα της συνεργασίας.
 
 
Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.