Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Σύμφωνα με την οδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι ένα αρχείο τύπου «cookie» πρόκειται να αποθηκευθεί στη συσκευή σας. Έχετε τη δυνατότητα είτε να το αποδεχτείτε, οπότε το σύστημα θα αποθηκεύσει τη γλωσσική προτίμησή σας για επόμενες επισκέψεις σας στον ιστότοπο (σε διάστημα ενός έτους), είτε να το απορρίψετε, οπότε η γλωσσική προτίμησή σας θα αποθηκευτεί μόνον για τη συγκεκριμένη επίσκεψη. Το εν λόγω αρχείο «cookie» θα χρησιμοποιηθεί μόνον για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα.

2011Συνάντηση των Προέδρων των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου (ΑΟΕ) των 27 κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) στο Λουξεμβούργο στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2011​
 
Η ετήσια συνάντηση της Επιτροπής Επαφών των Προέδρων των ΑΟΕ της ΕΕ και του ΕΕΣ πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΕΣ στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2011. Στη συνάντηση συμμετείχαν άνω των 80 αντιπροσώπων από τα ΑΟΕ της ΕΕ, το ΕΕΣ και τα ΑΟΕ τεσσάρων υποψήφιων χωρών (Κροατία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ισλανδία και Τουρκία), καθώς και εκπρόσωποι του EUROSAI και της SIGMA.
 
Το κεντρικό στοιχείο της συνάντησης ήταν ένα σεμινάριο με θέμα τον αντίκτυπο που είχε για τα ΑΟΕ της ΕΕ και το ΕΕΣ το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και οι λοιπές πρόσφατες εξελίξεις στην οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της ρύθμισης και της εποπτείας των δημοσιονομικών συστημάτων και θεσμών, των κρατικών ενισχύσεων προς τον χρηματοπιστωτικό τομέα και του ελέγχου των μηχανισμών διαχείρισης της κρίσης του ευρώ.
 
Το σεμινάριο άνοιξε με τρεις διακεκριμένους ομιλητές οι οποίοι, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, συμμετείχαν έντονα στην κοινή προσπάθεια της ΕΕ να υπερκεράσει την οικονομική κρίση: ο κ. Olli Rehn, Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, ο κ. Vítor Constâncio, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ο κ. Luc Frieden, Υπουργός Οικονομικών του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.
 
Οι συζητήσεις που ακολούθησαν οδήγησαν την Επιτροπή Επαφών στην έγκριση δήλωσης απευθυνόμενης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και προς τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ. Η Επιτροπή Επαφών ενέκρινε επίσης ψήφισμα στο οποίο διατυπωνόταν το αίτημα των ΑΟΕ των χωρών της ευροζώνης για καθιέρωση του κατάλληλου εξωτερικού δημόσιου ελέγχου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.
 
 
24/10/2011

CC-R-2011-03


Resolution on the Updating Group on Public Procurement
24/10/2011

CC-R-2011-01


Ψήφισμα σχετικά με τη δήλωση των ΑΟΕ της ζώνης του ευρώ που αφορά τον εξωτερικό έλεγχο του ΕΜΣ
14/10/2011

Δήλωση της Επιτροπής Επαφών το 2011


Δήλωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και προς τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ


Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.