No
Συνάντηση των Προέδρων των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου (ΑΟΕ) των 27 κρατών μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) στο Εστορίλ στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2012

Η ετήσια συνάντηση της Επιτροπής Επαφών των Προέδρων των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου (ΑΟΕ) της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Tribunal de Contas (Ελεγκτικό Συνέδριο) της Πορτογαλίας στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2012. Στη συνάντηση, της οποίας προήδρευσε ο πρόεδρος του Tribunal de Contas, κ. Guilherme d’Oliveira Martins, συμμετείχαν 93 αντιπρόσωποι από τα ΑΟΕ των κρατών μελών και το ΕΕΣ, καθώς και από τα ΑΟΕ της Κροατίας (υπό ένταξη χώρας) και τεσσάρων υποψήφιων χωρών (πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία). Συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της πρωτοβουλίας ανάπτυξης του INTOSAI (Νορβηγία) και της SIGMA (ΟΟΣΑ).
 
 
Το πρώτο θέμα της συνάντησης, Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ΑΟΕ στο πλαίσιο της προετοιμασίας του προσεχούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ, συζητήθηκε στο πλαίσιο ενός σεμιναρίου.
 
Στο σεμινάριο αυτό συμμετείχε ένας διακεκριμένος προσκεκλημένος ομιλητής, ο κ. Algirdas Šemeta, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για θέματα φορολογίας και τελωνειακής ένωσης, ελέγχου και καταπολέμησης της απάτης. Εκπρόσωποι αρκετών ΑΟΕ κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και του ΕΕΣ, παρουσίασαν τις απόψεις και τις πρόσφατες εμπειρίες τους.
 
 
Ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός θα ενισχύσει τη λογοδοσία των κρατών μελών. Οι νέες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ αφορούν θεμελιώδη ζητήματα, όπως η ενίσχυση της δημοσιονομικής εποπτείας και της εποπτείας της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών, η επιβολή της διόρθωσης των υπερβολικών ελλειμμάτων και των μακροοικονομικών ανισορροπιών και ο καθορισμός απαιτήσεων για το φορολογικό τους πλαίσιο.
 
 
Στόχος των ΑΟΕ των κρατών μελών της ΕΕ και του ΕΕΣ είναι να συμβάλλουν στη βελτίωση των συστημάτων και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της χρήσης των κοινοτικών κεφαλαίων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και στην επιτυχία των νέων μέτρων οικονομικής και δημοσιονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, έχουν δεσμευθεί να τηρούν ανεξάρτητη και αυστηρή στάση όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας των δαπανών.
 
 
Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, Τελευταίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης και η εμπειρία των ΑΟΕ από τους συναφείς ελέγχους, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα ορισμένων ειδικών αναλύσεων που είχε ζητήσει η Επιτροπή Επαφών: η έκθεση της ειδικής ομάδας για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας με τη Eurostat και τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, η πορεία της κοινής πρωτοβουλίας των ΑΟΕ των χωρών της ευρωζώνης για καθιέρωση εξωτερικού ελέγχου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, η έκθεση της ομάδας εργασίας σχετικά με τη διενέργεια πιλοτικής μελέτης για τον εντοπισμό πιθανών ελλειμμάτων του δημόσιου ελέγχου στον τομέα των νέων μηχανισμών, μέτρων και μέσων που αναπτύσσονται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διακυβερνητικό επίπεδο στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, καθώς και η έκθεση προόδου του δικτύου για τον έλεγχο στον τομέα της φορολογικής πολιτικής.
 
 
Επιπλέον, ορισμένα ΑΟΕ παρουσίασαν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους, ιδίως στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα του δημοσιονομικού ελέγχου και τον ρόλο των ΑΟΕ, τις επιπτώσεις όσον αφορά τα λογιστικά πρότυπα και την καταλληλότητα των διεθνών λογιστικών προτύπων του δημόσιου τομέα (IPSAS) για τα κράτη μέλη της ΕΕ, τους δημοσιονομικούς κανόνες και τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.
 
Μετά τη συζήτηση των θεμάτων I και II, τον λόγο έλαβε ένας ακόμη διακεκριμένος προσκεκλημένος ομιλητής, ο διοικητής της Banco de Portugal (Τράπεζα της Πορτογαλίας), κ. Carlos da Silva Costa, με την ομιλία του οποίου έκλεισε το θεματικό τμήμα της συνάντησης.
 
 
Σε συνέχεια των συζητήσεων για τα ανωτέρω αναφερθέντα θέματα, εγκρίθηκαν έξι ψηφίσματα σχετικά με την εφαρμογή μελλοντικών στρατηγικών οι οποίες θα συμβάλλουν στην αποσαφήνιση των ρόλων των ΑΟΕ ενόψει των νέων προκλήσεων, όπως οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
 
Οι αντιπρόσωποι ενημερώθηκαν επίσης σχετικά με τις ακόλουθες δραστηριότητες των ΑΟΕ: έκθεση σχετικά με τις Βέλτιστες ελεγκτικές πρακτικές και τις κύριες συστάσεις ελέγχου για ελέγχους εταιρικής διακυβέρνησης κρατικών και δημοτικών επιχειρήσεων (ΑΟΕ της Λετονίας), σεμινάριο σχετικά με την Εμπειρία από την εκκαθάριση της περιόδου προγραμματισμού 2000-2006 (ΑΟΕ Ουγγαρίας), έλεγχοι της Παρακολούθησης των κινδύνων για τα δημόσια οικονομικά (ΑΟΕ των Κάτω Χωρών), καθώς και σχετικά με τα Αποτελέσματα του συνεργατικού ελέγχου των συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής CO2 (ΑΟΕ Δανίας).
 
 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Γενικός-Γραμματέας του INTOSAI και ο Πρόεδρος του ΑΟΕ της Αυστρίας παρουσίασαν επίσης το σημαντικό ψήφισμα A/66/209 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, με τίτλο «Προώθηση της αποδοτικότητας, της λογοδοσίας, της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της δημόσιας διοίκησης μέσω της ενίσχυσης των ανώτατων ελεγκτικών οργάνων».
 
 
Η επόμενη συνάντηση της Επιτροπής Επαφών θα πραγματοποιηθεί στο Βίλνιους τον Οκτώβριο του 2013 και θα φιλοξενηθεί από το ΑΟΕ της Λιθουανίας. Της συνάντησης θα προεδρεύσει η Γενικός Ελεγκτής κα Giedrė Švedienė.