No
​Συνεδρίαση της Επιτροπής Επαφών των επικεφαλής των ανώτατων οργάνων ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βαρσοβία, 27‑28 Ιουνίου 2019
 

Η ετήσια συνεδρίαση της Επιτροπής Επαφών διοργανώθηκε από το ανώτατο όργανο ελέγχου της Πολωνίας (NIK), υπό την προεδρία του Krzysztof Kwiatkowski, επικεφαλής του ΑΟΕ της χώρας. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν – με την ιδιότητα του παρατηρητή – οι επικεφαλής των ανώτατων οργάνων ελέγχου (ΑΟΕ) των υποψήφιων χωρών και εκπρόσωποι της SIGMA.

Επίκεντρο της συνεδρίασης ήταν σεμινάριο με τίτλο «Digital Europe: Challenges and Opportunities for EU SAIs» (Ψηφιακή Ευρώπη: προκλήσεις και ευκαιρίες για τα ΑΟΕ της ΕΕ), του οποίου προέστη η Tytti Yli-Viikari, επικεφαλής του ΑΟΕ της Φινλανδίας. Με δεδομένες αφενός, την προτεραιότητα που δίνει η Ευρωπαϊκή επιτροπή στην υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής για την ενιαία αγορά, η οποία περιέχει «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» και, αφετέρου, τη διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη των ΑΟΕ να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για την υποστήριξη της ελεγκτικής διαδικασίας, το σεμινάριο παρείχε την ευκαιρία να συζητηθεί ο ρόλος των ΑΟΕ της ΕΕ στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης που λαμβάνει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την συζήτηση προλόγισαν ο Marek Zagórski, πολωνός υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων, ο Michał Boni, ευρωβουλευτής από το 2014 έως το 2019, και η Małgorzata Nikowska από την ΓΔ CNECT της Επιτροπής, οι οποίοι παρουσίασαν το θέμα από την οπτική ενός κράτους μέλους (Πολωνίας), των πολιτών και της Επιτροπής, αντίστοιχα.

Μετά το σεμινάριο ακολούθησαν δύο συζητήσεις σε ομάδες. Στην πρώτη ομάδα συμμετείχαν οι Janar Holm (ΑΟΕ της Εσθονίας, πρόεδρος), Charles Deguara (ΑΟΕ της Μάλτας), Stefan Lundgren (ΑΟΕ της Σουηδίας) και Tomaž Vesel (ΑΟΕ της Σλοβενίας), οι οποίοι συζήτησαν τις προκλήσεις και ευκαιρίες για τους ελέγχους επιδόσεων που αφορούν ενωσιακά και εθνικά προγράμματα στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της κυβερνοασφάλειας. Κατά τη συζήτηση αναδείχθηκε ο αντίκτυπος του ψηφιακού μετασχηματισμού στις εργασίες των ΑΟΕ, τα οποία αναλαμβάνουν όλο και περισσότερο ελέγχους ΤΠ.

Στη δεύτερη ομάδα, με πρόεδρο τον Manfred Kraff (Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η χρήση των ψηφιακών πόρων κατά τους ελέγχους. Στην ομάδα αυτή συμμετείχαν οι Vítor Caldeira (ΑΟΕ της Πορτογαλίας), Kay Scheller (ΑΟΕ της Γερμανίας), Arno Visser (ΑΟΕ των Κάτω Χωρών) and Tytti Yli-Viikari (ΑΟΕ της Φινλανδίας). Η ομάδα αυτή παρουσίασε παραδείγματα ορθών πρακτικών με τη μορφή καινοτόμων πρακτικών, στρατηγικών και εργαλείων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα ΑΟΕ να διασφαλίσουν την προστιθέμενη αξία των ελέγχων τους.

Τα ΑΟΕ της ΕΕ συμβάλλουν στην επιτυχία της ψηφιοποίησης με την εκτέλεση της αποστολής τους και την ενσωμάτωση, κατά περίπτωση, ψηφιακών εργαλείων και λύσεων στις εργασίες τους. Η Επιτροπή Επαφών κατέληξε ότι, προκειμένου να ανταποκριθούν στον ρόλο τους στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, τα ΑΟΕ της ΕΕ οφείλουν:

  • να ελέγχουν τις συναφείς δραστηριότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση της ψηφιοποίησης·
  • να διασφαλίζουν ότι, συνεπεία της ψηφιοποίησης, δεν υπονομεύεται το δικαίωμα πρόσβασης των ΑΟΕ στις σχετικές πληροφορίες και δεδομένα·
  • να εξασφαλίζουν την ψηφιακή ετοιμότητα των ΑΟΕ για τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων επενδύοντας σε τεχνολογία, ιδέες και ανθρώπινο δυναμικό·
  • να βελτιστοποιήσουν τις ελεγκτικές προσεγγίσεις και διαδικασίες συναφώς· και
  • στο πλαίσιο των εργασιών τους και όπου κρίνουν σκόπιμο, να χρησιμοποιούν ψηφιακούς τρόπους επικοινωνίας όταν προσπαθούν να ενημερώσουν την κοινωνία των πολιτών ή να ζητήσουν τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών.

 
Τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης, η Επιτροπή Επαφών έλαβε υπόψη της τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων των οργάνων εργασίας της, τις λοιπές προβλεπόμενες δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του διεθνούς ελέγχου με θέμα την ποιότητα του αέρα (τον οποίο συντόνισε το NIK και το ΑΟΕ των κάτω Χωρών), καθώς και του ελέγχου των υποδομών ΤΠΕ στον δημόσιο τομέα (ΑΟΕ της Λετονίας).

Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαφών θα διοργανωθεί από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τον Οκτώβριο του 2020.