Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Σύμφωνα με την οδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι ένα αρχείο τύπου «cookie» πρόκειται να αποθηκευθεί στη συσκευή σας. Έχετε τη δυνατότητα είτε να το αποδεχτείτε, οπότε το σύστημα θα αποθηκεύσει τη γλωσσική προτίμησή σας για επόμενες επισκέψεις σας στον ιστότοπο (σε διάστημα ενός έτους), είτε να το απορρίψετε, οπότε η γλωσσική προτίμησή σας θα αποθηκευτεί μόνον για τη συγκεκριμένη επίσκεψη. Το εν λόγω αρχείο «cookie» θα χρησιμοποιηθεί μόνον για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα.

Δήλωση σχετικά με την αποστολή της Επιτροπής Επαφών

 
Η Επιτροπή Επαφών αποτελεί την αυτόνομη, ανεξάρτητη και μη πολιτική συνέλευση των επικεφαλής των ανώτατων οργάνων ελέγχου (ΑΟΕ) των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Παρέχει βήμα συζήτησης και αντιμετώπισης ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την ΕΕ.
 
Εντός του πλαισίου αυτού, η Επιτροπή Επαφών αναλαμβάνει τη δέσμευση:
  • να προωθεί τον διάλογο και τη συνεργασία στον τομέα του ελέγχου και των σχετικών με αυτόν δραστηριοτήτων·
  • να αναπτύσσει και να προωθεί κοινές θέσεις σχετικά με αναδυόμενα ζητήματα που άπτονται του ελέγχου και της υποχρέωσης λογοδοσίας· και
  • να παρέχει υποστήριξη στα ΑΟΕ που είναι μέλη της, καθώς και στα ΑΟΕ των χωρών που υπάγονται στην περί διεύρυνσης πολιτική της ΕΕ.  
 
Ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των μελών της, η Επιτροπή Επαφών συνεισφέρει στον αποτελεσματικό εξωτερικό έλεγχο και τη λογοδοσία εντός της ΕΕ και συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης και της χρηστής διακυβέρνησης της ΕΕ προς όφελος των πολιτών της.
Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.