Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τον παρόντα ιστότοπο, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τηνοδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, ότι θα ενεργοποιηθεί ένα αρχείο τύπου «cookie» κατά την πρόσβασή σας στο σύστημα. Εάν δεν συμφωνείτε, μην εισέλθετε στον ιστότοπο. Το εν λόγω «cookie» θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Το «cookie» θα λήξει μετά από ένα έτος.

Δίκτυο για τον έλεγχο στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας / της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

 
Το Δίκτυο δημιουργήθηκε το 2008 ως πλατφόρμα για τη διευκόλυνση των ΑΟΕ κατά την αξιολόγηση μέτρων στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας / της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και για τον συντονισμό των προσπαθειών στον τομέα αυτό.
 
Το Δίκτυο βοηθά τους ελεγκτές να ανταλλάσσουν εμπειρίες και πληροφορίες σχετικά με τις στρατηγικές που εγκρίνουν τα ΑΟΕ, βέλτιστες πρακτικές, εφαρμοζόμενες μεθόδους και τεχνικές ελέγχου. Η συνεργασία στο πλαίσιο του Δικτύου πραγματοποιείται κυρίως μέσω διαδικτύου, είναι δυνατόν ωστόσο να διοργανωθούν και εξειδικευμένα εργαστήρια.
 
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με:
 
Ana Furtado, Ανώτατο Όργανο Ελέγχου της Πορτογαλίας
Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.