Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τον παρόντα ιστότοπο, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τηνοδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, ότι θα ενεργοποιηθεί ένα αρχείο τύπου «cookie» κατά την πρόσβασή σας στο σύστημα. Εάν δεν συμφωνείτε, μην εισέλθετε στον ιστότοπο. Το εν λόγω «cookie» θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Το «cookie» θα λήξει μετά από ένα έτος.

Δηλώσεις

13/11/2018

Δήλωση της Επιτροπής Επαφών της ΕΕ (CC 1/2018)


σχετικά με ελλείψεις που παρατηρούνται στις ρυθμίσεις λογοδοσίας και ελέγχου του εποπτικού μηχανισμού για τις τράπεζες στη ζώνη του ευρώ
25/09/2015

Δήλωση της Επιτροπής Επαφών το 2015


Διασφάλιση πλήρως ελέγξιμων, υποκείμενων σε λογοδοσία και αποτελεσματικών ρυθμίσεων τραπεζικής εποπτείας σε συνέχεια της θέσπισης του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού
11/06/2013

Δήλωση της Επιτροπής Επαφών το 2013


Η σημασία της πρόβλεψης ενδεδειγμένων μηχανισμών ελέγχου και λογοδοσίας στο πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ
14/10/2011

Δήλωση της Επιτροπής Επαφών το 2011


Δήλωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και προς τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ


Αναζήτηση


Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.