Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Σύμφωνα με την οδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι ένα αρχείο τύπου «cookie» πρόκειται να αποθηκευθεί στη συσκευή σας. Έχετε τη δυνατότητα είτε να το αποδεχτείτε, οπότε το σύστημα θα αποθηκεύσει τη γλωσσική προτίμησή σας για επόμενες επισκέψεις σας στον ιστότοπο (σε διάστημα ενός έτους), είτε να το απορρίψετε, οπότε η γλωσσική προτίμησή σας θα αποθηκευτεί μόνον για τη συγκεκριμένη επίσκεψη. Το εν λόγω αρχείο «cookie» θα χρησιμοποιηθεί μόνον για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα.

Δηλώσεις

18/05/2021

Δήλωση της Επιτροπής Επαφών της ΕΕ (CC 1/2021)


προς υποστήριξη του συνταγματικού ρόλου, της εντολής και της ανεξαρτησίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας
13/11/2018

Δήλωση της Επιτροπής Επαφών της ΕΕ (CC 1/2018)


σχετικά με ελλείψεις που παρατηρούνται στις ρυθμίσεις λογοδοσίας και ελέγχου του εποπτικού μηχανισμού για τις τράπεζες στη ζώνη του ευρώ
25/09/2015

Δήλωση της Επιτροπής Επαφών το 2015


Διασφάλιση πλήρως ελέγξιμων, υποκείμενων σε λογοδοσία και αποτελεσματικών ρυθμίσεων τραπεζικής εποπτείας σε συνέχεια της θέσπισης του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού
11/06/2013

Δήλωση της Επιτροπής Επαφών το 2013


Η σημασία της πρόβλεψης ενδεδειγμένων μηχανισμών ελέγχου και λογοδοσίας στο πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ
14/10/2011

Δήλωση της Επιτροπής Επαφών το 2011


Δήλωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και προς τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ


Αναζήτηση


Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.