Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τον παρόντα ιστότοπο, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τηνοδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, ότι θα ενεργοποιηθεί ένα αρχείο τύπου «cookie» κατά την πρόσβασή σας στο σύστημα. Εάν δεν συμφωνείτε, μην εισέλθετε στον ιστότοπο. Το εν λόγω «cookie» θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Το «cookie» θα λήξει μετά από ένα έτος.

Ομάδα δράσης για την αξιολόγηση του πλαισίου συνεργασίας της Επιτροπής Επαφών

Η ομάδα δράσης συστάθηκε το 2015 με σκοπό την αναθεώρηση και αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και αδυναμιών της συνεργασίας στους κόλπους της Επιτροπής Επαφών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ομάδα δράσης θα αξιολογεί πού έγκεινται οι προκλήσεις, προκειμένου η συνεργασία εντός της Επιτροπής Επαφών να καταστεί κατά το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματική, και θα καταθέτει προτάσεις για την ανταπόκριση σε αυτές τις προκλήσεις και τον καθορισμό των επόμενων βημάτων.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθύνεστε στη διεύθυνση: liaison.officer@eca.europa.eu.​
Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.