Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τον παρόντα ιστότοπο, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τηνοδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, ότι θα ενεργοποιηθεί ένα αρχείο τύπου «cookie» κατά την πρόσβασή σας στο σύστημα. Εάν δεν συμφωνείτε, μην εισέλθετε στον ιστότοπο. Το εν λόγω «cookie» θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Το «cookie» θα λήξει μετά από ένα έτος.

Ειδική ομάδα για τα καθήκοντα και τους ρόλους του εξωτερικού δημόσιου ελέγχου υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το 2012 η Επιτροπή Επαφών έδωσε εντολή στην ειδική ομάδα να εξετάσει τα καθήκοντα και τους ρόλους των ΑΟΕ σε σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις στην ΕΕ, καθώς και να υποβάλει σχετική έκθεση. Εκτός από την αντιμετώπιση ουσιαστικών ζητημάτων, η ειδική ομάδα κλήθηκε να εξετάσει τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων, καθώς και τα προαπαιτούμενα για την ανεξαρτησία, την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των ΑΟΕ. Στόχος είναι η καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη δυνατή συμβολή στις μελλοντικές νομοθετικές διαδικασίες, ενδεχομένως συμβουλευτικά, με βάση τα πλεονεκτήματα και την πείρα της Επιτροπής Επαφών και των οργανισμών μελών της.
Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.