Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τον παρόντα ιστότοπο, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τηνοδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, ότι θα ενεργοποιηθεί ένα αρχείο τύπου «cookie» κατά την πρόσβασή σας στο σύστημα. Εάν δεν συμφωνείτε, μην εισέλθετε στον ιστότοπο. Το εν λόγω «cookie» θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Το «cookie» θα λήξει μετά από ένα έτος.

Ομάδα εργασίας για την πρόληψη και την καταπολέμηση των παρατυπιών και της απάτης

 
 
Η Επιτροπή Επαφών των ανώτατων οργάνων ελέγχου (ΑΟΕ), κατά τη συνεδρίασή της στη Ρίγα, στις 19 Ιουνίου 2015, συνέστησε ομάδα εργασίας για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΑΟΕ στον τομέα της πρόληψης και της καταπολέμησης των παρατυπιών και της απάτης με απώτερο στόχο τη διασφάλιση των εσόδων της ΕΕ. Συγκεκριμένα, αποστολή της ομάδας είναι:
 
  • να επικεντρωθεί στους σημαντικότερους τομείς όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης προάγοντας την άσκηση ομοιόμορφης παρακολούθησης στα διάφορα κράτη μέλη και καταρτίζοντας προτάσεις για τη βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ,
  • να ενισχύσει τη συνεργασία με την OLAF, ιδίως όσον αφορά την αξιοποίηση της βάσης δεδομένων της τελευταίας για την παρακολούθηση των περιπτώσεων παρατυπίας και απάτης με στόχο τη δημιουργία εθνικών βάσεων δεδομένων,
  • να εναρμονίσει τις ενέργειες που αναλαμβάνουν τα ευρωπαϊκά όργανα ελέγχου για την πρόληψη και την καταπολέμηση των παρατυπιών και της απάτης,
  • να ισχυροποιήσει την «αλυσίδα του ελέγχου»,
  • να βελτιώσει τις διαδικασίες ανάκτησης εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων,
  • να διατυπώσει προτάσεις για τη βελτίωση των ισχυόντων ευρωπαϊκών προτύπων.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε:
 
Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
 
Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.