Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τον παρόντα ιστότοπο, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τηνοδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, ότι θα ενεργοποιηθεί ένα αρχείο τύπου «cookie» κατά την πρόσβασή σας στο σύστημα. Εάν δεν συμφωνείτε, μην εισέλθετε στον ιστότοπο. Το εν λόγω «cookie» θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Το «cookie» θα λήξει μετά από ένα έτος.

Ομάδα εργασίας για τα διαρθρωτικά ταμεία

Το 2000 η Επιτροπή Επαφών συγκρότησε ομάδα εργασίας για την επίβλεψη μελετών που πραγματοποιούνταν παράλληλα και αφορούσαν τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων στα κράτη μέλη. Σκοπός των μελετών ήταν η επίτευξη ακριβούς, ορθής και τεκμηριωμένης περιγραφής των διαδικασιών που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για τη διαχείριση και τον έλεγχο των διαρθρωτικών ταμείων. Η ομάδα εργασίας διενήργησε διερευνητική μελέτη σχετικά με τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ (2000-2006) και το 2002 υπέβαλε σχετική έκθεση.
 
Το 2002 η ομάδα εργασίας εξακολούθησε το έργο της ως ομάδα εργασίας για τα διαρθρωτικά ταμεία Ι, με στόχο την πραγματοποίηση παράλληλου ελέγχου των μηχανισμών που εφαρμόζονται προκειμένου να διασφαλίζεται η κατάλληλη παρακολούθηση της διαδρομής ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του 5 % όπως ορίζουν ο κανονισμός αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου και ο κανονισμός αριθ. 438/2001 της Επιτροπής. Σχετική έκθεση υποβλήθηκε το 2004.
 
Το 2004 η ομάδα εργασίας έλαβε νέα εντολή (διαρθρωτικά ταμεία ΙΙ) να συνεχίσει το έργο της με σύντομη, επικεντρωμένη επισκόπηση των διαδικασιών εντοπισμού, αναφοράς και παρακολούθησης των παρατυπιών. Σχετική έκθεση υποβλήθηκε το 2006.
 
Το 2006 η Επιτροπή Επαφών ανέθεσε στην ομάδα εργασίας για τα διαρθρωτικά ταμεία ΙΙΙ να συνεχίσει τις επισκοπήσεις της για θέματα σχετικά με τα διαρθρωτικά ταμεία και, συγκεκριμένα, να διενεργήσει έλεγχο επιδόσεων (υλοποιήσεις/αποτελεσματικότητα) των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων στους τομείς της απασχόλησης ή/και του περιβάλλοντος. Σχετική έκθεση υποβλήθηκε το 2008.
 
Το 2008 η Επιτροπή Επαφών έδωσε εντολή στην ομάδα εργασίας για τα διαρθρωτικά ταμεία IV να συνεχίσει το έργο της με επίκεντρο την επισκόπηση του κόστους των ελέγχων (συμπεριλαμβάνοντας πιθανώς τη χρήση τεχνικής βοήθειας για τους ελέγχους των διαρθρωτικών ταμείων). Σχετική έκθεση υποβλήθηκε το 2011.
 
Το 2011 η Επιτροπή Επαφών έδωσε εντολή στην ομάδα εργασίας για τα διαρθρωτικά ταμεία V να συνεχίσει το έργο της με επίκεντρο την επισκόπηση «της απλούστευσης των κανονισμών για τα διαρθρωτικά ταμεία».
 
Μία έκθεση υποβλήθηκε το 2013.
Το 2013, η Επιτροπή Επαφών ανέθεσε στην Ομάδα Εργασίας για τα Διαρθρωτικά Ταμεία VI να συνεχίσει την επισκόπηση των διαρθρωτικών ταμείων και να διενεργήσει παράλληλο έλεγχο σχετικά με την ανάλυση των σφαλμάτων στις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων.
 
Tο 2015 υποβλήθηκε έκθεση.
Το 2015, η επιτροπή επαφών ανέθεσε στην ομάδα εργασίας να συνεχίσει τις εργασίες της και να διενεργήσει παράλληλο έλεγχο επί της «συμβολής των διαρθρωτικών ταμείων στη στρατηγική “Ευρώπη 2020” στους τομείς της εκπαίδευσης ή/και της απασχόλησης».
 
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με:
 
την κα Beate Korbmacher, Ανώτατο Όργανο Ελέγχου της Γερμανίας (beate.korbmacher@brh.bund.de)
 
τον κ. Joachim Fuhs, Ανώτατο Όργανο Ελέγχου της Γερμανίας (joachim.fuhs@brh.bund.de)
 

Σχετικές εκθέσεις: 
 
13/01/2016

Final report on the Analysis of (types of) errors in EU and national public procurement within the Structural Funds programmes


The Working Group carried out the parallel audit in order to understand why detected errors in Structural Funds are often associated with public procurement rules. The findings show that ‘lack of knowledge’ is the most common reason for errors in public procurement, followed by ‘interpretation difficulties’. The participating SAIs concentrated on the errors reported by national authorities and SAIs. They assessed the national applications of the relevant COCOF guidelines and scrutinised national systems aimed at detecting and preventing errors in public procurement procedures. Furthermore, they analysed the types and causes of errors and identified similarities and differences across the Member States.
16/01/2012

Final Report on the Parallel Audit on the Costs of controls of Structural Funds


In this report submitted to the Contact Committee, the Working Group informs the Member States about challenges, key findings and recommendations arising from its parallel audit on the costs of controls of the management of Structural Funds, including the use of technical assistance for the control of Structural Funds. The audit covered a wide range of operational programmes.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit on the processes of identifying, reporting and following-up on irregularities


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices, weaknesses and recommendations on the processes in place for identifying, reporting and following up on irregularities depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the report are related to six key areas: 1) Guidance; 2) Identification and recording of potential irregularities; 3) Examination and decision-making on recorded irregularities; 4) Reporting to the Commission; 5) Follow up/investigation of the reported irregularities; 6) Financial Corrections.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit of the Performance of the Structural Funds programmes of the EU in the areas of employment and/or environment


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices and recommendations on the Performance of the Structural Funds Programmes of the European Union in the Areas of Employment and/or Environment depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the audit are related to six key areas: 1) Planning of Measures and Selection of Projects; 2) Goal oriented application procedures; 3) Award procedures; 4) Monitoring and Reporting; 5) Evaluation; 6) Participation of the Monitoring Committees in the evaluation of earlier Structural Funds measures and in the planning of new Structural Funds measures.


Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.