Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τον παρόντα ιστότοπο, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τηνοδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, ότι θα ενεργοποιηθεί ένα αρχείο τύπου «cookie» κατά την πρόσβασή σας στο σύστημα. Εάν δεν συμφωνείτε, μην εισέλθετε στον ιστότοπο. Το εν λόγω «cookie» θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Το «cookie» θα λήξει μετά από ένα έτος.

Ομάδα εργασίας για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων

 
Η ομάδα εργασίας για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων συγκροτήθηκε το 2001 προκειμένου:
  • να εντοπίσει το ρυθμιστικό πλαίσιο που υφίσταται σε κάθε κράτος μέλος για να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων και τη δομή της αρχής που ορίστηκε γι’ αυτόν τον σκοπό και τις αρμοδιότητες της· και
  • να αναλύσει τις εξουσίες, αρμοδιότητες και συγκεκριμένες δραστηριότητες των εθνικών ή/και κεντρικών/περιφερειακών ΑΟΕ, προκειμένου να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων.
 
Η ομάδα εργασίας ολοκλήρωσε την εντολή της το 2003 υποβάλλοντας την τελική έκθεσή της σχετικά με την «προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Επαφών.
 
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με:
 
τον κ. Giovanni Coppola, Ανώτατο Όργανο Ελέγχου της Ιταλίας (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it· giovanni.coppola@corteconti.it)
 

Σχετικές εκθέσεις:
12/10/2009

Final Report of Working Group on the Protection of the Communities' Financial Interests


The Working Group’s report establishes a clear framework of Member States’ and SAIs’ competencies in the protection of the Communities’ financial interests for the purpose of considering further areas in which the work of the SAIs might be coordinated or be taken forward at national level. The Report contains four sections: i. General approach on the role of a SAI for the protection of the Communities` Financial Interests; ii. External audit as instrument of prevention and detection of fraud, corruption and money laundering; iii. Role of SAIs empowered by judicial function; iv. The role of SAIs in prevention of irregularities and promotion of good administrative practices in this area.


Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.