Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Vastavalt ELi direktiivile 2009/136/EÜ, informeeritakse teid sellest, et teie seadmesse salvestatakse küpsised. Te võite küpsised aktsepteerida ja süsteem jätab meelde teie keelevaliku veebilehe edaspidisteks külastusteks (ühe aasta jooksul) või mitte aktsepteerida - sellisel juhul salvestatakse teie keelevalik ainult praeguseks külastuseks. Vastava küpsisega sisestatakse teie valitud keel, kuid ei säilitata muid isikuandmeid.

Kompendiumid

04/11/2021

Kontaktkomitee auditikompendium COVID-19 pandeemiale reageerimise kohta


Auditikompendiumi selle aasta väljaandes käsitletakse COVID-19 pandeemiaga seotud probleeme, mis on tingitud ühest kõige keerulisemast tervishoiukriisist, mida maailm on kunagi näinud ja millel on kõikjal suur mõju ühiskonnale, majandusele ja üksikisikutele. Väljaandes käsitletakse pandeemia mõju ja sellele reageerimist liikmesriikide ja riigiülesel tasandil ning antakse ülevaade ELi kõrgeimate kontrolliasutuste 2020. aastal tehtud ja avaldatud asjakohasest audititööst.
17/12/2020

Kontaktkomitee auditikompendium – küberturvalisus


Selle aasta auditikompendium on pühendatud küberturvalisusele, mis oli meie ühiskonna jaoks kriitilise tähtsusega juba enne COVID-19 puhangut. Selles antakse taustteavet küberturvalisuse, peamiste strateegiliste algatuste ja asjakohaste õiguslike aluste kohta ELis. Selles näitestatakse ka peamisi probleeme, millega EL ja selle liikmesriigid silmitsi seisavad, nagu isikuandmete väärkasutamisest tulenevad ohud ELi kodanike õigustele ning oht, et institutsioonid ei suuda osutada olulisi avalikke teenuseid või et küberrünnete tagajärjel ei toimi need piisavalt. Kompendium põhineb 13 kõrgeima kontrolliasutuse tehtud auditite tulemustel.
29/04/2020

Auditikompendium - Rahvatervis


Kompendiumis esitatakse ka taustteavet rahvatervise, selle õigusliku aluse, peamiste eesmärkide ning valdkonnaga seotud kohustuste kohta liikmesriikide ja ELi tasandil. Lisaks kirjeldatakse väljaandes peamisi probleeme, millega EL ja selle liikmesriigid valdkonnas silmitsi seisavad. Rahvatervise teemat on keeruline auditeerida. Viimastel aastatel tehtud auditite suur arv näitab aga valdkonna olulisust ELi kodanike jaoks.
28/06/2018

Kontaktkomitee auditikogumik: noorte töötus ja noorte integreerimine tööturule


Auditikogumiku näol avaldab kontaktkomitee uut liiki väljaande, mille eesmärk on tõhustada oma sidusrühmadele ja laiemale üldsusele asjakohaste auditisõnumite edastamist. Esimeses väljaandes keskendutakse äärmiselt päevakajalisele teemale, milleks on noorte töötus ja noorte tööturule integreerimine. Kogumik põhineb kontaktkomitee 14 liikmesriigi poolt aastatel 2013–2017 koostatud auditiaruannetel.
Noorte töötus on tähtis päevakorraküsimus enamiku ELi liikmesriikide ja Euroopa Liidu institutsioonide jaoks. 2016. aastal ei suutnud üle 4 miljoni noore tööd leida ja pikaajalise töötusega silmitsi seisvate noorte osakaal on endiselt suur. Kontaktkomitee liikmed püüavad liikmesriikide ja riigiülesel tasandil tagada noorte töötuse vastu võitlemiseks kasutatavate vahendite tulemusliku kasutamise.
Kogumik on sellel veebisaidil kättesaadav ELi 24 keeles.


Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda