Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Vastavalt ELi direktiivile 2009/136/EÜ, informeeritakse teid sellest, et teie seadmesse salvestatakse küpsised. Te võite küpsised aktsepteerida ja süsteem jätab meelde teie keelevaliku veebilehe edaspidisteks külastusteks (ühe aasta jooksul) või mitte aktsepteerida - sellisel juhul salvestatakse teie keelevalik ainult praeguseks külastuseks. Vastava küpsisega sisestatakse teie valitud keel, kuid ei säilitata muid isikuandmeid.

Kõrgeimate kontrolliasutuste 2020. aasta väljaanded

​​​​​​​

2020. aastal avaldas üksteist ELi kõrgeimat kontrolliasutust 53 aruannet ​mitmesuguste meetmete kohta, mida rakendati riigisisesel ja riikideülesel tasandil COVID-19-le reageerimiseks. Allpool toodud lingid osutavad 19 aruande (53-st) kokkuvõtetele. Iga kokkuvõte (pdf) sisaldab linke vastava aruande originaalversioonile. Lisaks esitatakse ülevaade auditi kontekstist ja põhjustest ning tuuakse välja peamised leiud ja järeldused.

 
Klõpsake "V" nupul, et näha kõiki kokkuvõtteid kõrgeimate kontrolliasutuste kaupa.

 
Kontakt: Kontaktkomitee

© Euroopa Liidu kõrgeimate kontrolliasutuste kontaktkomitee, Euroopa Liit, 2022.

Teabelehtede kujundus: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, Luxembourg, 2022
Reprodutseerimine on lubatud tingimusel, et allikale on viidatud.
​​​​​​​​
Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda