No

​2020. aastal avaldas üksteist ELi kõrgeimat kontrolliasutust 53 aruannet mitmesuguste meetmete kohta, mida rakendati riigisisesel ja riikideülesel tasandil COVID-19-le reageerimiseks. Allpool toodud lingid osutavad 19 aruande (53-st) kokkuvõtetele. Iga kokkuvõte (pdf) sisaldab linke vastava aruande originaalversioonile. Lisaks esitatakse ülevaade auditi kontekstist ja põhjustest ning tuuakse välja peamised leiud ja järeldused.

Klõpsake "V" nupul, et näha kõiki kokkuvõtteid kõrgeimate kontrolliasutuste kaup

Kontakt: Kontaktkomitee

© Euroopa Liidu kõrgeimate kontrolliasutuste kontaktkomitee, Euroopa Liit, 2022.

Teabelehtede kujundus: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, Luxembourg, 2022

Reprodutseerimine on lubatud tingimusel, et allikale on viidatud.