No

ELi 27 liikmesriigi kõrgeimate kontrolliasutuste juhtide ja Euroopa Kontrollikoja kohtumine Luxembourgis 1. ja 2. detsembril 2008
 

 

 
Euroopa Kontrollikoda korraldas Luxembourgis kahepäevase ELi SAIde juhtide kontaktkomitee iga-aastase kohtumise. Kohtumist juhatas Euroopa Kontrollikoja president hr Vítor Caldeira. Kohtumisel osalesid ELi 27 liikmesriigi SAIde juhid. Kohtumisel osalesid vaatlejatena ka kandidaatriikide SAIde juhid ning EUROSAI koolituskomitee ja SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) esindajad.
 
2008. aasta kohtumine toimus ajal, kui Euroopa ja teised maailma riigid olid finantsturgude kriisi tõttu raskes seisundis. Sellest tulenevalt arutati 2008. aasta kohtumisel peamiselt selliseid teemasid, nagu ELi eelarvereform ja muudetud Lissaboni strateegia 2008–2010. Need kaks teemat on ELi ja selle liikmesriike mõjutava finantskriisi juhtimisel asjakohased. Mõlemat teemat arutati põhjalikumalt eksperdikomisjonides.
 
Peaettekande ELi eelarvereformi kohta esitas tollane Euroopa Komisjoni finantsplaneeringu ja eelarve volinik Dalia Grybauskaité. Järgneva arutelu käigus kinnitati meetmete võtmise vajadust ja sellega seoses SAIde osatähtsust. SAIde poolne riskide hindamine etendab tähtsat osa rahavoogude seiskumisega seotud finantskeskkonnas.
 
Nimetatud arengusuundade taustal arutati ka muudetud Lissaboni strateegiat 2008–2010. Oldi optimistlikud selles suhtes, et muudetud Lissaboni strateegia võib aidata vähendada finantskriisi negatiivseid mõjusid.
 
Kohtumise teisel päeval vahetati kogemusi ja teavet koostöö kohta, mis hõlmab ELi vahendite juhtimist kitsamates valdkondades ja sellega seotud audititeemasid, ning arutati edasist tegevust.