No
18.-19. oktoobril 2012 toimus Estorilis Euroopa Liidu 27 liikmesriigi kõrgeimate kontrolliasutuste ja Euroopa Kontrollikoja juhtide kontaktkomitee kohtumine

Euroopa Liidu kõrgeimate kontrolliasutuste ja Euroopa Kontrollikoja juhtide kontaktkomitee 2012. aasta kohtumise korraldas Portugali kõrgeim kontrolliasutus (Tribunal de Contas) ja see toimus 18.-19. oktoobril Estorilis. Kohtumist juhatas Portugali kõrgeima kontrolliasutuse president Guilherme d’Oliveira Martins ja sellel osales 93 delegaati liikmesriikide kõrgeimatest kontrolliasutustest ja kontrollikojast, samuti Horvaatia (ühinev riik) ja nelja kandidaatriigi (endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro, Serbia ja Türgi) kõrgeimatest kontrolliasutustest. Osalesid ka IDI-INTOSAI (Norra) ja SIGMA (OECD) esindajad.
 
Kohtumise esimest teemat, „ELi järgmise finantsraamistiku ettevalmistamisel kõrgeimate kontrolliasusute ees seisvad ülesanded”, käsitleti seminaril.
 
Seminaril osales kõrgetasemeline külalisesineja – Euroopa Komisjoni maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta. Mitme ELi kõrgeima kontrolliasutuse ja kontrollikoja esindajad tutvustasid oma seisukohti ja kogemusi.
Uus finantsmäärus suurendab liikmesriikide aruandekohustust. ELi uued seadusandlikud aktid käsitlevad põhiküsimusi, nagu liikmesriikide eelarve ja majanduspoliitika üle tehtava järelevalve tugevdamine, tõhustades ülemäärase eelarvepuudujäägi ja makromajandusliku tasakaalustamatuse korrigeerimist ning sätestades liikmesriikide fiskaalraamistikele nõuded.
 
ELi liikmesriikide kõrgeimad kontrolliasutused ja kontrollikoda püüavad kaasa aidata süsteemide parandamisele ja ühenduse vahendite mõjusamale kasutamisele riikide poolt, aga ka Euroopa Liidu uutele majandus- ja eelarve juhtimismeetmetele; samuti on nende eesmärk võtta sõltumatu ja range hoiak rahaliste vahendite parema kasutamise suhtes.
 
Teiseks teemaks oli „Finantskriisi ohjamise viimased arengusuunad ja kõrgeimate kontrolliasutuste kogemused selleteemaliste auditite alal”. Esitati mõningate kontaktkomitee palvel tehtud kitsamate analüüside tulemused: Eurostati ja riikide statistikaametite koostöövõimaluste uurimisega tegeleva töökonna aruanne; Euroopa stabiilsusmehhanismi välisauditit käsitleva euroala riikide kõrgeimate kontrolliasutuste ühisalgatuse seis; aruanne töörühmalt, mis viib läbi uuringut, et välja selgitada võimalikud avaliku sektori auditi puudujäägid seoses uute menetluste, meetmete ja vahenditega, mis riiklikul, ELi ja valitsustevahelisel tasandil finants- ja majanduskriisi vastu võitlemiseks kasutusele on võetud; fiskaalpoliitika auditi võrgustiku vahearuanne.
 
Lisaks tutvustasid mõned kõrgeimad kontrolliasutused peamiselt finantskriisi kontekstis oma seisukohti ja kogemusi seoses finantsauditi ja kõrgeimate kontrolliasutuste rolli viimaste arengusuundadega; vaadeldi finantskriisi mõju arvestusstandarditele ja IPSASe sobivust ELi liikmesriikidele, samuti eelarve-eeskirju ja riigieelarve tulude poolt.
Pärast eelmainitud kahe teema käsitlemist võttis sõna veel üks kõrgetasemeline esineja: Banco de Portugal’i juhataja Carlos da Silva Costa, kes pidas kohtumise temaatilise osa lõpukõne.
Teemade käsitlemisele järgnenud arutelude põhjal võeti vastu kuus resolutsiooni, mis puudutasid tulevaste strateegiate rakendamist kõrgeimate kontrolliasutuste rolli selgemaks muutmiseks uute ülesannete taustal, mis on tingitud Euroopa Liidu majanduse juhtimise viimastest arengusuundadest.
 
Delegaatidele tutvustati ka järgmisi kõrgeimate kontrolliasutuste tegevusi: aruanne teemal „Parimad audititavad ja peamised auditisoovitused äriühingu üldjuhtimise auditite kohta, mis puudutavad riigi ja kohalike omavalitsuste omandis olevaid ettevõtteid” (Läti kõrgeim kontrolliasutus); seminar teemal „Programmitöö perioodi 2000–2006 lõpetamisel saadud kogemused” (Ungari kõrgeim kontrolliasutus); auditid teemal „Riigi rahandust ohustavate riskide seire” (Madalmaade kõrgeim kontrolliasutus) ja „Süsinikdioksiidi heitkogustega kauplemise süsteemide ühisauditi tulemused” (Taani kõrgeim kontrolliasutus).
Kohtumisel pidas ettekande ka INTOSAI peasekretär ja Austria kõrgeima kontrolliasutuse president, käsitledes ÜRO peaassamblee olulist resolutsiooni A/66/209 „Avaliku halduse tõhususe, vastutuse, tulemuslikkuse ja läbipaistvuse edendamine kõrgeimate kontrolliasutuste tugevdamise teel”.
 
Kontaktkomitee 2013. aasta kohtumine toimub Leedu kõrgeima kontrolliasutuse korraldamisel Vilniuses ja seda juhatab Leedu riigikontrolör Giedrė Švedienė.