Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Vastavalt ELi direktiivile 2009/136/EÜ, informeeritakse teid sellest, et teie seadmesse salvestatakse küpsised. Te võite küpsised aktsepteerida ja süsteem jätab meelde teie keelevaliku veebilehe edaspidisteks külastusteks (ühe aasta jooksul) või mitte aktsepteerida - sellisel juhul salvestatakse teie keelevalik ainult praeguseks külastuseks. Vastava küpsisega sisestatakse teie valitud keel, kuid ei säilitata muid isikuandmeid.

2013

8. mail 2013 toimus Euroopa Kontrollikojas Euroopa Liidu kõrgeimate kontrolliasutuste juhtide ja Euroopa Kontrollikoja kontaktkomitee erakorraline kohtumine
Luxembourg2013CC.jpg
8. mail 2013 toimus Euroopa Kontrollikojas Euroopa Liidu kõrgeimate kontrolliasutuste juhtide ja Euroopa Kontrollikoja kontaktkomitee erakorraline kohtumine, mida juhatas Giedrė Švedienė, Leedu riigikontrolör ja kontaktkomitee tegevesimees. Kohal oli 59 delegaati 24st Euroopa Liidu kõrgeimast kontrolliasutusest, Euroopa Kontrollikojast ning nelja kandidaatriigi (Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro ja Serbia) kõrgeimast kontrolliasutusest. See oli esimene erakorraline kohtumine kontaktkomitee ajaloos.
 
Kohtumisel oli päevakorras kaks punkti: 1) avalduse eelnõu, mis käsitles asjakohase auditeerimis- ja aruandekorra tähtsust majandus- ja rahaliidu ning sellega seotud arengu seisukohast, ja 2) esialgne mõttevahetus kontaktkomitee 6. resolutsiooni töökonna seisukoha avaldamise üle.
 
Esimese päevakorrapunkti raames arutasid kontaktkomitee liikmed Soome algatust saata ühine avaldus Euroopa Ülemkogu eesistujale seoses Euroopa Ülemkogu 2013. aasta juuniks kavandatud kõnelustega võimalike meetmete ja tegevuskava üle Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamiseks ja täiustamiseks. Euroopa Ülemkogu kõnelused andsid tähtsa võimaluse selleks, et juhtida majandus- ja rahaliidu edasisel arendamisel poliitikakujundajate tähelepanu avaliku sektori välisauditi ja aruandekohustuse rollile.
 
Kontaktkomitee võttis ühehäälselt vastu avalduse asjakohase auditeerimis- ja aruandekorra tähtsuse kohta majandus- ja rahaliidu ning ELi majandusjuhtimise jaoks, mis saadetakse Euroopa Ülemkogu eesistujale.
 
Avalduses kutsus kontaktkomitee Euroopa Ülemkogu üles kaitsma ja tugevdama avaliku sektori välisauditit ja aruandekohustust majandus- ja rahaliidu, pangandusliidu ja majanduspoliitika tugevdatud koordineerimise raames. Eelkõige tuleks selleks:
 
- luua ühtne auditi- ja aruandlusraamistik;
- tunnustada avaliku sektori välisauditi tähtsust ELi õigusaktides;
- tugevdada pangandusliitu käsitlevat auditeerimiskorda;
- lisada auditeerimiskorra eelarvedistsipliini valdkonda;
- parandada finantsstabiilsusvahendite läbipaistvust ja auditeerimise sidusust.
 
Lepiti kokku ka avaldusele lisatavas kaaskirjas, millele kirjutasid alla „kolmiku” liikmed: Leedu riigikontrolör (tegeveesistuja), Portugali kõrgeima kontrolliasutuse president ja Euroopa Kontrollikoja president.
 
Teise päevakorrapunkti raames toimus esialgne mõttevahetus kontaktkomitee töökonna seisukoha avaldamise üle. Töökond loodi kontaktkomitee poolt 2012. aasta oktoobris ja see tegeleb avaliku sektori välisauditi ülesannete ja rolliga Euroopa Liidu majandusjuhtimises toimunud viimaste muutuste taustal. Töökond tegi põhjaliku analüüsi ning koostas oma seisukoha, milles esitatakse kokkuvõte töökonna järeldustest ja soovitustest ning ettepanekud selle kohta, milliseid küsimusi peaks kontaktkomitee arutama tulevikus. Seisukoht sisaldas ka ettepanekuid kontaktkomitee töö tõhustamise kohta. Kontaktkomitee palus kontaktametnikel küsimusi põhjalikumalt uurida ning esitada konkreetsemaid lahendusi kontaktkomitee järgmiseks kohtumiseks, mis on planeeritud 2013. aasta oktoobriks.
 
11/06/2013

Kontaktkomitee 2013. aasta avaldus


Asjakohase auditeerimiskorra ja aruandekohustuse tähtsus majandus- ja rahaliidu ning ELi majandusjuhtimise jaoks


Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda