No
Euroopa Liidu kõrgeimate kontrolliasutuste juhtide ja Euroopa Kontrollikoja kontaktkomitee kohtumine Lätis Riias 18.–19. juunil 2015
Contact_Committee_Riga_2015.jpg

Kontaktkomitee 2015. aasta kohtumine toimus 18. ja 19. juunil 2015. aastal Riias ja seda juhatas Läti Vabariigi kõrgeim kontrolliasutus. Kohtumine toimus Läti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal. Kohtumisel osalesid aktiivsete vaatlejatena Albaania, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Montenegro, Serbia ja Türgi kõrgeimate kontrolliasutuste juhid, samuti EUROSAI sekretariaadi ja SIGMA esindajad.
 
Peamine aruteluteema oli Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI). Sel teemal oli esinema palutud kaks külalisesinejat. Euroopa Komisjoni majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadi asefinantsdirektor (kooskõlastamine EIB, EBRD ja IFI riikidega) Burkhard Schmidt pidas ettekande EFSI-d puudutava finantskorra ning sellega seotud juhtimis- ja aruandluskorra teemal. Euroopa Investeerimispanga uute toodete ja eritehingute direktor Nicholas Jennett tutuvustas EIP seisukohta ja rolli EFSI-s / Euroopa investeerimiskavas ning kirjeldas projektide kindlakstegemise ja väljavalimise protsessi. Järgnenud arutelus vahetasid kõrgeimate kontrolliasutuste juhid mõtteid EFSI määruse vastuvõtmise suunas tehtud edusammude ning kavandatava juhtimis-, aruandlus- ja auditeerimiskorra üle. Kontaktkomitee nentis, et ELi seadusandjad on käsitlenud mõningaid mainitud korraga seotud küsimusi, sealhulgas selgitanud kontrollikoja auditeerimisvolitusi, ning leidis, et oleks kasulik uurida juhtimis- ja aruandluskorra mõju ja võimalikke järelmeid avaliku sektori auditile, kui kord on kehtestatud.
 
Eeskirjade rikkumise ja pettuste ennetamise ja nende vastu võitlemise ning õiguskaitseasutustega koostöö teemalises mõttevahetuses tunnistasid kõrgeimate kontrolliasutuste juhid vajadust kõrgeimate kontrolliasutuste koostööd tõhustada ja moodustasid töörühma nende teemade käsitlemiseks. Perioodi 2014–2020 mitmeaastase finantsraamistiku üle peetud mõttevahetuses märkisid kõrgeimate kontrolliasutuste juhid vajadust keskenduda tulemuslikkusele ja tulemustele, kui see on asjakohane, säästlikkuse, tõhususe ja tulemuslikkuse põhimõtete järgimise tähtsust projektide elluviimisel ning tulemusnäitajate asjakohasust.
 
Kontaktkomitee võttis vastu avalduse pangandusjärelevalvet puudutava aruandlus- ja auditeerimiskorra kohta pärast ühtse järelevalvemehhanismi kehtestamist, mille eesmärk on teadlikkuse tõstmine neis küsimustes. Avaldus on adresseeritud asjassepuutuvatele ELi institutsioonidele ja liikmesriikide ametiasutustele.
 
Lisaks otsustas kontaktkomitee läbi viia neli koostööl põhinevat auditit. Arvestades strateegia „Euroopa 2020” tähtsust, on kaks auditit suunatud haridust ja tööhõivet edendavatele projektidele. Üks audit keskendub riigi rahanduse jätkusuutlikkust ohustavatele riskidele ja üks audit käsitleb pankade usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet.
 
Järgmine kohtumine toimub 2016. aasta oktoobris Slovaki Vabariigi kõrgeima kontrolliasutuse juhtimisel.