Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Kui soovite veebisaiti külastada, siis teavitame Teid kooskõlas ELi direktiiviga 2009/136/EÜ, et süsteemi sisenedes aktiveeritakse küpsis. Kui Te sellega ei nõustu, siis ärge sisenege saidile. Küpsist kasutatakse Teie keele-eelistuse salvestamiseks, mitte isikuandmete kogumiseks. See aegub aasta pärast.

Avaliku sektori auditi puudujääkidega tegelev töörühm

 
Praeguse finants- ja majanduskriisi mõju nii euroalasse kuuluvatele kui mittekuuluvatele riikidele ei saa alahinnata. See puudutab ka kõrgeimate kontrolliasutuste rolli ELis kriisi vastu välja töötatud (uute) menetluste, meetmete ja vahendite auditeerimisel. Kontaktkomitee kiitis heaks Madalmaade kõrgeima kontrolliasutuse ettepaneku ning otsustas 13. ja 14. oktoobril 2011 toimunud kohtumisel moodustada töörühma, mis tegeleb avaliku sektori auditi puudujääkidega (kontaktkomitee resolutsioon CC-R-2011-05).
 
Töörühmale anti ülesanne läbi viia esialgne uuring, mis seisneb teabepäringu esitamises finantsjärelevalveasutustele, et välja selgitada võimalikud avaliku sektori auditi puudujäägid seoses kõrgeimate kontrolliasutuste mandaadi ulatusega ja teabele juurdepääsu õigustega. Kontaktkomitee palvel pidi töörühm uuringu tulemused esitama järgmisel kontaktkomitee kohtumisel 2012. aastal.
 
Töörühma tegevust koordineeris Madalmaade kõrgeim kontrolliasutus. Uuringu viisid läbi 13 riigi kõrgeimad kontrolliasutused ja Euroopa Kontrollikoda. 2012. aasta oktoobris esitati lõpparuanne ja resolutsioon ning kontaktkomitee võttis need vastu (kontaktkomitee resolutsioon CC-R-2012-03).
 
Lisateabe saamiseks pöörduge:
 
Peter van Roozendaal, Madalmaade kõrgeim kontrolliasutus (P.vanRoozendaal@rekenkamer.nl)
 

Teemakohased aruanded: 
 
29/11/2012

Access of Supreme Audit Institutions to the main financial supervisors in EU Member States


The audit pilot study shows among other things that seven out of the 13 national SAIs that participated have no mandate to audit the FSA. Hence, these SAIs have no access to the supervisory FSA-files of banks. One SAI, the Algemene Rekenkamer of the Netherlands, has the mandate to audit the FSA, but does not get actual access to the supervisory files of banks at their national supervisor. Five of the 13 national SAIs and the European Court of Auditors both have the mandate and access to the FSA-files.


Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda