No


​​​

Euroopan unionin ylimmät tarkastuselimet ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekevät yhteistyötä pääasiassa yhteyskomitean muodostaman rakenteen puitteissa. Yhteistyörakenne koostuu varsinaisesta yhteyskomiteasta, johon osallistuvat EU:n ylimpien kansallisten tarkastuselinten pääjohtajat ja tilintarkastustuomioistuin. Lisäksi yhteistyörakenteeseen kuuluvat yhdyshenkilöt, jotka muodostavat Eurooppaan aktiivisen ammatillisten kontaktien verkoston, sekä tarkastusalan erityiskysymyksiä käsittelevät työryhmät, verkostot ja valmisteluryhmät.

Taustaa

Euroopan unioniin (silloiseen ETYyn) kuuluvien jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat kokoontuivat ensimmäisen kerran vuonna 1960. Siitä lähtien yhteyskomitea on tarjonnut ylimpien tarkastuselinten pääjohtajille yhteistyöfoorumin, jossa voidaan keskustella yhteisesti kiinnostavista aiheista. Kun EU:n talousarviota alettiin rahoittaa omista varoista 1960-luvun loppupuolella ja Euroopan parlamentin roolia sittemmin laajennettiin talousarvioasioissa, kävi entistäkin selvemmäksi, että Euroopan unioni tarvitsi riippumattoman, ulkoisen tarkastuselimen. Yhteyskomitea itse asiassa myötävaikutti siihen, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin perustettiin ja että sen toimivaltuudet koonnettiin vuonna 1975 tehtyyn Brysselin sopimukseen. Kyseisestä sopimuksesta seurasi, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin perustettiin vuonna 1977. Yhteyskomitea pyysi sitä mukaan toimintaan vuonna 1978. Näin ollen tilintarkastustuomioistuimesta tuli yhteyskomitean kymmenes jäsen.

Euroopan yhdentyminen on edennyt Rooman sopimuksen ajoista, ja vastaavasti myös yhteyskomitean tehtävä on muuttunut. Vuosien saatossa EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen välisestä yhteistyöstä on tullut entistä järjestyneempää ja institutionalisoitua. Tämä käy ilmi myös Euroopan perussopimuksista, joissa kyseiseen yhteistyöhön on vähitellen viitattu entistä selvemmin.

EY:n perustamissopimuksessa todettiin alun perin, että tilintarkastustuomioistuin toimittaa tarkastuksensa ”yhdessä” jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten* kanssa. Myöhemmin Amsterdamin sopimuksessa mainittiin lisäksi, että ”tilintarkastustuomioistuin ja kansalliset tilintarkastuselimet toimivat luottamuksellisessa yhteistyössä riippumattomuutensa säilyttäen”. Nizzan sopimuksen päätösasiakirjaan kuuluvassa 18. julistuksessa kehotettiin tilintarkastustuomioistuinta perustamaan jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten kanssa yhteyskomitea (joka tosiasiassa oli jo olemassa)**.

EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten ja tilintarkastustuomioistuimen välinen yhteistyö ei kuitenkaan ole pelkkä lakisääteinen velvoite vaan pikemminkin kyse on käytännön sanelemasta tarpeesta: yhteisö ja kansalliset hallinnot ovat entistä tiukemmin sidoksissa toisiinsa. Huomattava osa EU:n talousarvion hallinnoinnista on hajautettu jäsen- ja edunsaajavaltioiden viranomaisille, joten EU-varojen tarkastamisen painopiste on siirtynyt näihin maihin. Tämän seurauksena perustamissopimuksessa luotiin oikeudellinen perusta tilintarkastustuomioistuimen ja kansallisten ylimpien tarkastuselinten tai muiden toimivaltaisten kansallisten tarkastuselinten väliselle yhteistyölle. Käytännössä kansalliset ylimmät tarkastuselimet antavat tilintarkastustuomioistuimen tarkastajille paikan päällä käytännön tukea ja logistista apua sekä erityistietämystä tarkastettavana olevasta alasta.

Pienennä/suurenna (koskee vain näkökykyisiä lukijoita, teksti on saatavilla myös näytönlukuohjelmille)

Yhteistyö EU:n jäsenyyttä hakevien maiden ja mahdollisten hakijamaiden ylimpien tarkastuselinten kanssa

Yhteyskomitea edistää ja helpottaa useiden aloitteiden avulla yhteistyötä EU:n jäsenyyttä hakevien maiden, mahdollisten hakijamaiden ja EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten kesken. Useimmat aloitteista toteutetaan EU-jäsenyyttä hakevien maiden ja mahdollisten hakijamaiden ylimpien tarkastuselinten verkoston ja tilintarkastustuomioistuimen avulla. Asianomaisten ylinten tarkastuselinten pääjohtajat ovat mukana yhteyskomitean kokouksissa tarkkailijoina. Lisäksi tarkastustoimia käsittelevä yhteinen työryhmä (Working Group on Audit Activities, JWGAA) edistää pienen mittaluokan käytännönläheistä yhteistyötä. Tämä työryhmä jatkaa EU:n jäsenyyttä hakevia maita aiemmin käsitelleen yhteyskomitean työryhmän työtä (Working Group for Candidate Countries).

Yhteistyö kansainvälisten organisaatioiden kanssa

EUROSAIn (ylimpien tarkastuselinten Euroopan kattojärjestö) ja INTOSAIn (maailmanlaajuisesti toimiva järjestö) edustajat osallistuvat yhteyskomitean kokouksiin. Heitä pyydetään myös raportoimaan järjestönsä kehittämisestä ja jatkosuunnitelmista. Muita esimerkkejä EUROSAIn kanssa tehtävästä yhteistyöstä ovat yhteiset koulutustapahtumat sekä EUROSAIn jäsenten osallistuminen yhteyskomitean puitteissa käynnistettyihin monenvälisiin toimiin. Toisaalta yhteyskomiteaan kuuluvat yksittäiset ylimmät tarkastuselimet osallistuvat toimintaan, jota EUROSAI ja INTOSAI järjestävät.