No
​EU:n 27 jäsenvaltion ylimpien tarkastuselinten pääjohtajien ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin kokous Estorilissa 18.–19. lokakuuta 2012
 
 
EU:n ylimpien tarkastuselinten pääjohtajien ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin yhteyskomitean vuoden 2012 kokous järjestettiin 18.–19. lokakuuta 2012 Estorilissa, ja sitä isännöi Portugalin ylin tarkastuselin Tribunal de Contas. Kokouksen puheenjohtajana toimi Tribunal de Contasin presidentti Guilherme d’Oliveira Martins. Kokouksen 93 osallistujaa edustivat jäsenvaltioiden ylimpiä tarkastuselimiä ja Euroopan tilintarkastustuomioistuinta sekä Kroatian (EU:hun liittymässä oleva maa) ja neljän ehdokasmaan (entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia ja Turkki) ylimpiä tarkastuselimiä. Lisäksi mukana olivat IDI-INTOSAIn (Norja) SIGMAn (OECD) edustajat
 
Kokouksen ensimmäistä keskustelunaihetta ylimpien tarkastuselinten haasteet seuraavan EU:n rahoituskehyksen valmistelussa käsiteltiin seminaarissa.
 
Seminaariin osallistui arvovaltainen vieraileva puhuja Algirdas Šemeta, joka on verotuksesta ja tulliliitosta sekä sisäisestä tarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaava komission jäsen. Useiden EU:n ylimpien tarkastuselinten ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen edustajat esittivät omia näkemyksiään ja tuoreita kokemuksiaan.
 
Uudessa varainhoitoasetuksessa vahvistetaan jäsenvaltioiden tilivelvollisuutta. EU:n uudet säädökset koskevat perusasioita kuten jäsenvaltioiden julkisen talouden valvonnan ja talouspolitiikan valvonnan vahvistamista, liiallisen alijäämän ja makrotalouden epätasapainon korjaamista sekä jäsenvaltioiden finanssipolitiikan kehystä koskevien vaatimusten asettamista.
 
EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena on myötävaikuttaa järjestelmien parantamiseen ja edistää yhteisön varojen käytön vaikuttavuutta kansallisella tasolla. Lisäksi ne pyrkivät edistämään Euroopan unionin uusia talouden ja finanssipolitiikan ohjaustoimenpiteitä. Ne ovat myös sitoutuneet johdonmukaiseen ja kurinalaiseen asenteeseen varainkäytön laadun parantamisessa.
 
Kokouksen toisen aiheen viimeaikainen kehitys rahoituskriisin ratkaisemisessa ja ylimpien tarkastuselinten kokemus asianomaisista tarkastuksista yhteydessä esiteltiin joidenkin yhteyskomitean pyytämien erityisanalyysien tulokset: kertomus Eurostatin ja kansallisten tilastolaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä koskevien mahdollisuuksien selvittämisestä; tilannekatsaus, aiheena Euroopan vakausmekanismin ulkoista tarkastusta koskeva euroalueen ylimpien tarkastuselinten yhteinen aloite; työryhmän kertomus, aiheena pilottitutkimus, jolla yksilöidään mahdollista julkistalouden tarkastuksen puutteellisuutta niiden uusien järjestelyjen, toimenpiteiden ja välineiden osalta, joita on perustettu kansallisella, EU:n ja hallitustenvälisellä tasolla rahoitus- ja talouskriisin hoitamiseksi; kertomus finanssipolitiikkaan liittyviä tarkastuksia käsittelevän verkoston edistymisestä.
 
Lisäksi osa ylimmistä tarkastuselimistä esitteli pääasiassa rahoituskriisiin liittyviä näkemyksiään ja kokemuksiaan seuraavista näkökohdista: tilintarkastuksen ja ylimpien tarkastuselinten roolin viimeaikainen kehitys, kirjanpitostandardeihin liittyvät vaikutukset ja IPSAS-standardien soveltuvuus EU:n jäsenvaltioille, talousarviosäännöt ja valtion talousarvion tulopuoli.
 
Ensimmäistä ja toista aihetta käsitelleiden keskustelujen jälkeen kokouksessa esiintyi toinen arvovaltainen puhujavieras, Banco de Portugalin johtaja Carlos da Silva Costa, joka esitti kokouksen temaattisen osan päätöspuheen.
 
Edellä mainittuja aiheita koskeneiden keskustelujen jälkeen annettiin kuusi päätöslauselmaa tulevien strategioiden täytäntöönpanosta; strategioiden avulla pyritään selventämään ylimpien tarkastuselinten roolia uusien haasteiden, esimerkiksi EU:n talouden ohjausjärjestelmässä viime aikoina tapahtuneen kehityksen, yhteydessä.
 
Kokouksen osallistujille esitettiin lisäksi yhteenveto ylimpien tarkastuselinten toiminnasta seuraavilta osin: kertomus Best audit practices and main audit recommendations for corporate governance audits of state and municipality owned enterprises (parhaat tarkastuskäytännöt ja keskeiset tarkastussuositukset valtion tai kunnan omistamien yritysten hallinto- ja ohjausjärjestelmän tarkastuksia varten, Latvian ylin tarkastuselin); seminaari Experience gained during the winding-up of the programming period 2000-2006 (ohjelmakauden 2000–2006 päättämisen yhteydessä saatu kokemus, Unkarin ylin tarkastuselin); tarkastukset Monitoring Risks to Public Finances (julkiseen talouteen kohdistuvien riskien seuranta, Alankomaiden ylin tarkastuselin) ja Results of the Cooperative Audit of CO2 Emission Trading Systems (hiilidioksidin päästökauppajärjestelmää koskevan, yhteistyössä toimitetun tarkastuksen tulokset, Tanskan ylin tarkastuselin).
 
INTOSAIn pääsihteeri ja Itävallan ylimmän tarkastuselimen pääjohtaja pitivät kokouksessa lisäksi esitelmän Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen tärkeästä päätöslauselmasta A/66/209: Promoting the efficiency, accountability, effectiveness and transparency of public administration by strengthening Supreme Audit Institutions (päätöslauselma julkishallinnon vaikuttavuuden, vastuullisuuden, tehokkuuden ja avoimuuden edistämisestä vahvistamalla ylimpiä tarkastuselimiä).
 
Yhteyskomitean lokakuun 2013 kokous järjestetään Vilnassa, ja sitä isännöi Liettuan ylin tarkastuselin. Puheenjohtajana toimii ylimmän tarkastuselimen pääjohtaja Giedrė Švedienė.