No

 
EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten pääjohtajien yhteyskomitean ylimääräinen kokous Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa 8. toukokuuta 2013
 
Luxembourg2013CC.jpg
EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten pääjohtajien ja Euroopan tilintarkastus-tuomioistuimen presidentin ylimääräinen kokous järjestettiin tilintarkastustuomioistuimessa 8. toukokuuta 2013. Kokouksen puheenjohtajana toimi Liettuan ylimmän tarkastuselimen pääjohtaja ja yhteyskomitean puheenjohtaja Giedrė Švedienė. Kokoukseen osallistui 59 edustajaa 24:stä EU-maiden ylimmästä tarkastuselimestä, Euroopan tilintarkastustuomioistuimesta sekä neljän ehdokasvaltion (Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia) ylimmästä tarkastuselimestä. Kyseessä oli ensimmäinen ylimääräinen kokous yhteyskomitean olemassaolon aikana.
 
Kokouksen asialistalla oli kaksi aihetta: 1) lausumaluonnos asianmukaisten tarkastus- ja tilivelvollisuusjärjestelyjen merkityksestä talous- ja rahaliitossa ja asiaa koskeva kehitys, ja 2) alustava näkemystenvaihto yhteyskomitean ”Päätöslauselma 6” työryhmän kannanotosta.
 
Asialistan ensimmäisen aiheen yhteydessä yhteyskomitean jäsenet keskustelivat suomalaisten aloitteesta lähettää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle yhteinen lausuma kesäkuussa 2013 käytävää neuvoston keskustelua silmällä pitäen; lausuman aiheena olivat mahdolliset toimenpiteet ja etenemissuunnitelma, joilla entisestään syvennetään ja täydennetään talous- ja rahaliittoa (EMU). Kyseinen neuvoston keskustelu tarjosi hyvän mahdollisuuden kiinnittää poliittisten päättäjien huomio tilivelvollisuuden ja julkisten varojen ulkoisen tarkastuksen merkitykseen talous- ja rahaliittoa edelleen kehitettäessä.
 
Yhteyskomitea hyväksyi yksimielisesti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle lähetettävän lausuman asianmukaisten tarkastus- ja tilivelvollisuusjärjestelyjen merkityksestä talous- ja rahaliitossa ja EU:n talouden ohjausjärjestelmässä.
 
Yhteyskomitea kehotti lausumassaan Eurooppa-neuvostoa turvaamaan ja lujittamaan julkisten varojen ulkoista tarkastusta ja tilivelvollisuutta talous- ja rahaliiton ja pankkiunionin sekä talouspolitiikkojen tehostetun yhteensovittamisen yhteydessä erityisesti seuraavin tavoin:
 
  • luodaan johdonmukainen tarkastus- ja tilivelvollisuuskehys
  • tunnustetaan julkisiin varoihin kohdistuvan ulkoisen tarkastuksen merkitys EU:n lainsäädännössä
  • lujitetaan pankkiunionia koskevia tarkastusjärjestelyjä
  • kohdistetaan tarkastusjärjestelyjä budjettikurin alalle
  • lisätään rahoitusvakautusvälineiden avoimuutta ja niihin kohdistettujen tarkastusten johdonmukaisuutta
 
Lisäksi sovittiin lausuman mukana lähetettävästä saatekirjeestä, jonka troikan jäsenet (Liettuan ylimmän tarkastuselimen pääjohtaja ja yhteyskomitean puheenjohtaja, Portugalin ylimmän tarkastuselimen pääjohtaja ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti) allekirjoittivat.
 
Kokouksen asialistan toisen aiheen yhteydessä vaihdettiin alustavasti näkemyksiä yhteyskomitean lokakuussa 2012 asettaman, julkishallinnon ulkoisen tarkastuksen tehtäviä ja rooleja Euroopan unionin talouden ohjausjärjestelmän viimeaikaisen kehityksen valossa käsittelevän työryhmän kannanotosta. Työryhmä suoritti perusteellisen analyysin ja laati kannanoton, jossa esitettiin yhteenveto työryhmän johtopäätöksistä ja suosituksista ja esiteltiin alustavasti aiheita, joita yhteyskomitean olisi aiheellista käsitellä tulevaisuudessa. Kannanotto sisälsi lisäksi ehdotuksia siitä, kuinka yhteyskomitea voisi toimia vaikuttavampiin. Yhteyskomitea pyysi yhdyshenkilöitä jatkamaan asian selvittämistä ja esittämään lisää konkreettisia ehdotuksia aiheista, jotka oli esitetty yhteyskomitean seuraavaa lokakuussa 2013 pidettävää kokousta varten.