No
EU:n 28 jäsenvaltion ylimpien tarkastuselinten pääjohtajien ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin kokous Vilnassa Liettuassa 10.–11. lokakuuta 2013


 
EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten pääjohtajien ja tilintarkastustuomioistuimen presidentin muodostaman yhteyskomitean vuoden 2013 vuosikokous järjestettiin Vilnassa Liettuan ylimmässä tarkastuselimessä 10.–11. lokakuuta 2013. Kokousta johti Liettuan ylimmän tarkastuselimen pääjohtaja ja yhteyskomitean puheenjohtaja Giedrė Švedienė. Kokoukseen osallistui 84 edustajaa EU-maiden ylimmistä tarkastuselimistä, Euroopan tilintarkastustuomioistuimesta, kolmen ehdokasvaltion (Montenegro, Serbia ja Turkki) ylimmistä tarkastuselimistä sekä IDIn, EUROSAIn ja SIGMAn edustajia.
 
Yhteyskomitean kokous järjestettiin ensimmäistä kertaa Vilnassa Liettuassa historiallisella ja merkittävällä hetkellä Liettuan toimiessa ensimmäistä kertaa EU:n puheenjohtajavaltiona.
 
Kokouksen avasi Liettuan tasavallan entinen presidentti Valdas Adamkus, joka toivotti onnea osallistujille ja kertoi uskovansa, että EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen johtajat onnistuvat löytämään parhaat ratkaisut, joilla voidaan parantaa tillivelvollisuutta julkisella sektorilla ja joiden avulla kansalliset tarkastusviranomaiset voivat hoitaa tehtävänsä vieläkin paremmin.
 
Keskeinen osa kokousta oli seminaari, jossa käsiteltiin viimeaikaista kehitystä seuraavilla kahdella alalla: 1) vuosien 2014–2020 uusi rahoituskehys ja uusi varainhoitoasetus – ylimpien tarkastuselinten rooli tilivelvollisuuden parantamisessa EU:ssa, ja 2) uusi talouden ohjausjärjestelmä – ylimpien tarkastuselinten rooli ja tehtävät.
 
Seminaarin avasi kaksi arvovaltaista vierailevaa puhujaa: Algirdas Šemeta, joka on verotuksesta ja tulliliitosta sekä sisäisestä tarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaava komission jäsen, sekä Michael Theurer, joka on Euroopan parlamentin jäsen ja Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtaja (puhe välitettiin videoyhteyden kautta). Vierailevat puhujat esittivät näkemyksensä EU:n hallintotavan ja tilivelvollisuuden viimeaikaiseen kehitykseen liittyvistä keskeisistä kysymyksistä.
 
Ensimmäistä aihetta käsiteltiin esitelmissä, joissa tilintarkastustuomioistuin ja useat EU:n ylimmät tarkastuselimet kertoivat näkemyksistään ja kokemuksistaan. Esitelmissä korostettiin, että kaikilla niillä tahoilla, jotka osallistuvat EU:n talousarvion julkiseen valvontaan EU:n tasolla, kansallisella tasolla tai alueellisella tasolla, on tulevina vuosina edessään haaste parantaa EU:n tilivelvollisuutta riippumatta siitä, vastaavatko kyseiset tahot sisäisestä valvonnasta, ulkoisesta tarkastuksesta tai poliittisesta valvonnasta. Lisäksi painotettiin, että lähiaikoina on tulossa voimaan uutta EU:n varoja koskevaa lainsäädäntöä, jonka yhteydessä on otettava huomioon joitakin merkittäviä uusia näkökohtia ja toimintaympäristön muutoksia, vaikka nykyisten tilivelvollisuusjärjestelyiden pääpiirteet säilyvätkin ennallaan.
 
Seminaarin toisen keskustelunaiheen yhteydessä monet ylimmät tarkastuselimet kertoivat näkemyksistään ja kuvailivat talouden ohjausjärjestelmään liittyvien kysymysten käsittelyä viime aikoina omassa maassaan. Suomen ylin tarkastuselin raportoi, kuinka yhteyskomitean hyväksymä aloite oli edistynyt käytännössä; aloite koski yhteisen lausuman lähettämistä Eurooppa-neuvostolle ja finanssipolitiikan tarkastuksen verkostoa. Lisäksi käytiin aktiivisia keskusteluja ja ajatustenvaihtoa kannanotosta, jonka julkishallinnon ulkoisen tarkastuksen tehtäviä ja rooleja EU:n talouden ohjausjärjestelmän viimeaikaisen kehityksen valossa käsittelevä työryhmä oli laatinut; keskustelunaiheena oli erityisesti kannanottoon liittyvä seuranta ja kannanoton perusteella seuraavaksi toteutettavat toimet.
 
Toisena päivänä kokouksessa oli jälleen arvovaltainen vieraileva puhuja, Gediminas Mesonis, joka on Liettuan tasavallan perustuslakituomioistuimen tuomari ja oikeustieteellisen tiedekunnan professori Vytautas Magnus ‑yliopistossa Liettuassa. Hän esitti näkemyksiään ylimpien tarkastuselinten riippumattomuudesta. Kokouksen osanottajat seurasivat esitystä mielenkiinnolla, sillä siinä käsiteltiin ylimpien tarkastuselinten riippumattomuutta akateemisesta näkökulmasta.
Yhteyskomitea pani merkille toimia koskevan tilannekatsauksen vuodelta 2013 – vuotuinen toimintakertomus sisältää tietoja yhteyskomitean tämänhetkisten työryhmien ja verkostojen tilanteesta ja toiminnasta.
 
Yhteyskomitealle esitettiin seuraavat vuoden 2013 yhteistyötoimintaa koskevat kertomukset: rakennerahastoa käsittelevän työryhmän V laatima kertomus (Saksan ylin tarkastuselin); kertomus menojen arvioinnista EU-maissa – parhaita käytäntöjä, havaintoja ja tulevaisuudennäkymiä koskeva analyysi (Italian ylin tarkastuselin); kertomus julkisen tilinpidon standardeja koskevasta seminaarista (Ranskan ylin tarkastuselin); yhteinen kertomus EU:n jätteensiirtolainsäädännön täytäntöönpanoa koskevasta koordinoidusta tarkastuksesta (Alankomaiden ylin tarkastuselin). Liettua ylin tarkastuselin raportoi luonnonpuistoja koskevasta yhteistyössä toimitetusta tarkastuksesta.
 
Turkin ylin tarkastuselin raportoi ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden ylimpien tarkastuselinten ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen verkoston toiminnasta.
 
Alankomaiden ylin tarkastuselin raportoi IX EUROSAI-kongressin valmistelujen edistymisestä. Kongressi pidetään 15.–19. kesäkuuta 2014 Haagissa Alankomaissa. Lisäksi Alankomaiden ylin tarkastuselin raportoi ensimmäisestä nuorten EUROSAI-kongressista (YES), joka pidettiin 20.–22. marraskuuta 2013 Rotterdamissa.
 
Edellä mainittuja aiheita koskevien keskustelujen jälkeen annettiin viisi päätöslauselmaa tulevien strategioiden täytäntöönpanosta ja ylimpien tarkastuselinten uusista haasteista, jotka liittyvät viimeaikaisiin tilivelvollisuusjärjestelyihin ja EU:n talouden ohjausjärjestelmässä viime aikoina tapahtuneeseen kehitykseen:
 
  • Päätöslauselma finanssipolitiikkaan liittyviä tarkastuksia käsittelevän verkoston toiminnan jatkamisesta (Resolution on the Continuation of the Fiscal Policy Audit Network, CC-R-2013-01)
  • Päätöslauselma EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten yhteyskomitean tulevasta toiminnasta vuonna 2014 (Resolution on the 2014 future activities of the EU SAIs Contact Committee, CC-R-2013-02)
  • Päätöslauselma rakennerahastojen alalla toimivan työryhmän toteuttamasta tarkastuksesta (Resolution on the Audit of the Working Group on Structural Funds, CC-R-2013-03)
  • Päätöslauselma EU:n jäsenvaltioille tarkoitetuista julkisen sektorin tilinpäätösstandardeista (Resolution on Public Sector Accounting Standards for European Member States (EPSAS), CC-R-2013-04)
  • Päätöslauselma loppukertomuksen julkaisemisesta jätteiden siirtoa koskevan EU-asetuksen täytäntöönpanoon kohdistetun koordinoidun tarkastuksen osalta (Resolution on the Publication of the final report of the Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment Regulation, CC-R-2013-05)
 
Lisäksi yhteyskomitea pani merkille kannanoton, jonka oli laatinut julkishallinnon ulkoisen tarkastuksen tehtäviä ja rooleja EU:n talouden ohjausjärjestelmän viimeaikaisen kehityksen valossa käsittelevä työryhmä. Yhteyskomitea päätti kutsua kyseisen työryhmän kokoon uudelleen puheenjohtajan johdolla jatkamaan toimintaansa. Työryhmän on määrä raportoida yhteyskomitean vuoden 2014 kokouksessa.
 
Yhteyskomitean vuoden 2014 kokous järjestetään Luxemburgissa 16.–17. lokakuuta 2014, ja sitä isännöi Euroopan tilintarkastustuomioistuin. Yhteyskomitean vuoden 2015 kokousta isännöi Latvia ja se järjestetään Riiassa Latvian EU-puheenjohtajuuden aikana.