No
Euroopan unionin jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten pääjohtajien ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin yhteyskomitean kokous, Riika, Latvia 18.–19. kesäkuuta 2015
Contact_Committee_Riga_2015.jpg

Yhteyskomitean vuoden 2015 kokousta isännöi Latvian tasavallan ylin tarkastuselin, joka myös toimi kokouksen puheenjohtajana. Kokous pidettiin Riiassa 18.–19. kesäkuuta 2015. Kokous järjestettiin Latvian toimiessa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana. Albanian, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Montenegron, Serbian ja Turkin ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat sekä EUROSAIn sihteeristön ja SIGMAn edustajat osallistuivat kokoukseen aktiivisina tarkkailijoina.
 
Keskustelua käytiin pääasiassa Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR). Kokoukseen oli kutsuttu kaksi vierailevaa puhujaa, jotka esittivät näkemyksiään aiheesta. Burkhard Schmidt, (vt.) johtaja Euroopan komissiosta, piti esitelmän ESIR-rahastoon liittyvistä rahoitus-, hallinnointi- ja tilivelvollisuusjärjestelyistä. Schmidt työskentelee talouden ja rahoituksen pääosastossa ja vastaa rahoituksesta, koordinoinnista EIP-ryhmän, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa. Nicholas Jennett, uusista tuotteista ja erityisistä transaktioista vastaava johtaja Euroopan investointipankista, esitteli EIP:n tehtävän ESIR-rahastossa/Euroopan investointiohjelmassa sekä EIP:n näkemyksiä niistä. Lisäksi hän kuvaili hankkeiden yksilöinti- ja valintaprosessia. Tämän jälkeen ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat keskustelivat ESIR-asetuksen hyväksymisen edistymisestä sekä ehdotetuista hallinnointi-, tilivelvollisuus- ja tarkastusjärjestelyistä. Yhteyskomitea totesi, että unionin lainsäätäjä oli ratkaissut eräitä näihin järjestelyihin liittyviä kysymyksiä ja muun muassa selkeyttänyt
tilintarkastustuomioistuimen tarkastusvaltuuksia. Yhteyskomitea katsoi, että hallinnointi- ja tilivelvollisuusjärjestelyjen käyttöönoton jälkeen olisi hyödyllistä tutkia niiden vaikutuksia sekä järjestelyistä julkiselle tarkastukselle mahdollisesti aiheutuvia seurauksia.
 
Ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat totesivat säännönvastaisuuksien ja petosten ehkäisyä ja torjuntaa sekä lainvalvontaelinten kanssa tehtävää yhteistyötä käsitelleessä tilaisuudessa, että ylimpien tarkastuselinten välistä yhteistyötä on tarpeen tiivistää. Pääjohtajat perustivat työryhmän, joka perehtyy näihin kysymyksiin. Vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskeneessa tilaisuudessa pääjohtajat toivat esiin, että on syytä antaa tuloksellisuudelle ja tuloksille painoarvoa tarpeen mukaan, noudattaa taloudellisuuden, vaikuttavuuden ja tehokkuuden periaatteita hankkeita toteutettaessa ja painottaa tulosindikaattoreiden merkitystä.
 
Yhteyskomitea hyväksyi kannanoton yhteisen valvontamekanismin käyttöönoton jälkeiseen pankkivalvontaan liittyvistä tilivelvollisuus- ja tarkastusjärjestelyistä. Kannanoton tarkoituksena on lisätä tietoisuutta aiheesta. Kannanotto on osoitettu asiaa käsitteleville EU:n toimielimille ja kansallisille viranomaisille.
 
Lisäksi yhteyskomitea sopi neljän yhteistarkastuksen käynnistämisestä. Eurooppa 2020 -strategian merkityksen vuoksi kaksi tarkastusta kohdistetaan koulutusta ja työllisyyttä edistäviin hankkeisiin. Yksi tarkastus keskittyy julkisen talouden kestävyyteen kohdistuviin riskeihin ja yksi tarkastus pankkien vakavaraisuusvalvonnan toteuttamiseen.
 
Seuraavaa kokousta isännöi ja johtaa lokakuussa 2016 Slovakian tasavallan ylin tarkastuselin.