No
Euroopan unionin ylimpien tarkastuselinten pääjohtajien ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen välisen yhteyskomitean kokous, Bratislava, Slovakian tasavalta, 20. ja 21. lokakuuta 2016 
CC_meeting_Bratislava_2016.jpg 
 
Yhteyskomitean vuoden 2016 kokousta isännöi Slovakian tasavallan ylin tarkastuselin, joka myös toimi kokouksen puheenjohtajana. Kokous pidettiin Bratislavassa 20. ja 21. lokakuuta 2016. Kokous järjestettiin Slovakian toimiessa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana. Albanian, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Montenegron, Serbian ja Turkin ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat sekä EUROSAIn sihteeristön edustajat osallistuivat kokoukseen aktiivisina tarkkailijoina.
 
EU:n energiapolitiikkaa ja ilmastoasioita käsittelevä seminaari
 
Kokouksen pääaiheina olivat EU:n energiapolitiikka ja ilmastoasiat. Tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta EU:n energiapolitiikan täytäntöönpanon haasteista ja mahdollisuuksista tarkastuksen ja tilivelvollisuuden kannalta. Euroopan komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič arvosti videopuheessaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa meneillään olevaa, energia- ja ilmastokysymyksiä käsittelevän yleiskatsauksen laadintaan tähtäävää työtä. Šefčovič korosti, että kansalliset ylimmät tarkastuselimet ovat nekin Euroopan komission keskeisiä yhteistyökumppaneita, sillä niiden havainnot ja suositukset voivat edistää varainhoidon ja hyvän hallintotavan parantamista niin kansallisella kuin EU:n tasolla.
 
Ranskan, Ruotsin, Puolan, Tanskan, Saksan, Tšekin tasavallan sekä Portugalin ylimmät tarkastuselimet ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin esittelivät tällä alalla toimittamistaan tarkastuksista kertyneitä kokemuksia ja tietämystä.
 
Yhteyskomitea pani merkille, että energia- ja ilmastokysymykset ovat keskeisiä strategisia haasteita EU:lle ja sen jäsenvaltioille. Nämä haasteet edellyttävät relevanttien EU:n ja kansallisten viranomaisten toimia sekä kansallisten ylimpien tarkastuselinten ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toimittamaa tarkastustyötä.
Yhteyskomitea totesi, että ylimmät tarkastuselimet voivat puuttua näihin tärkeisiin monialaisiin kysymyksiin vaikuttavimmin yhteistyön avulla. Työnsä, tietämyksensä ja kokemuksensa avulla julkiset tarkastajat voivat edistää relevantilla ja rakentavalla tavalla EU:n energia- ja ilmastostrategian tavoitearvojen saavuttamista, mukaan lukien vuosille 2020 ja 2030 asetetut tavoitearvot sekä vuoteen 2050 tähtäävät tavoitearvot ja Pariisin COP21-kokouksessa tehty ilmastosopimus, joihin jäsenvaltiot ovat sitoutuneet.
 
Asiaa koskeva yhteyskomitean kokous osoitti, että monet ylimmät tarkastuselimet ovat jo toimittaneet huomattavan määrän tarkastuksia energiatehokkuuden, uusiutuvan energian ja energiaturvallisuuden piiriin kuuluvilla aihealueilla. Lisäksi kävi ilmi, että nämä aiheet pysyvät jatkossakin ylimpien tarkastuselinten toiminnan keskiössä. Lisäksi todettiin, että tarkastuksia on varaa lisätä seuraavilla aloilla: energia-alan innovaatiot, Euroopan energiamarkkinoiden yhdentyminen, kasvihuonekaasupäästöjen mittaaminen ja seuranta sekä päästöjä koskeva raportointi sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen.
 
Yhteyskomitea suhtautui myönteisesti ylimpien tarkastuselinten halukkuuteen jakaa tietoa ja tarkastustuloksia energia- ja ilmastoalalta. Yhteyskomitea ehdotti, että huomioon otettaisiin myös relevanttien INTOSAIn ja EUROSAIn työryhmien työ. Yhteyskomitea suhtautui myönteisesti Eurooppa 2020 ‑strategian tarkastuksesta vastaavan verkoston valmiuteen sisällyttää tämä ala toimintaansa. Yhteyskomitea otti myönteisesti vastaan Slovakian tasavallan ylimmän tarkastuselimen tarjouksen järjestää seminaari, jossa voitaisiin jakaa tietoa ja keskustella yksittäisiin tarkastuksiin perustuvista kokemuksista. Se otti niin ikään myönteisesti vastaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ehdotuksen järjestää kokous, jossa yksilöitäisiin monialaisten energia- ja ilmastokysymysten tarkastamiseen liittyviä puutteita ja riskejä.
 
Muut kokouksessa käsitellyt asiat
 
Slovakian tasavallan ylin tarkastuselin esitti yhteenvedon yhteyskomitean eri työryhmien, erityistyöryhmien ja verkostojen kuluneen vuoden aikana toteuttamasta työstä. Serbian ylin tarkastuselin jakoi tietoa EU:n ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden ylimpien tarkastuselinten verkoston toiminnasta.
 
Latvian ylin tarkastuselin esitteli toimittamansa tarkastuksen, joka koski satamatoimintojen siirtoa Riian historiallisesta keskustasta. Alankomaiden ylin tarkastuselin raportoi tuoteturvallisuuden alalla meneillään olevasta tarkastustyöstään, jonka painopisteenä ovat tuotteiden CE-merkinnät.
 
Yhteyskomitea kannatti myös ehdotusta julkisia hankintoja koskevien tarkastusten tarkistuslistojen ja ohjeiden päivittämisestä.
 
Seuraava yhteyskomitean kokous järjestetään Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa, joka myös toimii kokouksen puheenjohtajana.