Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
Más mian leat cuairt a thabhairt ar an suíomh seo, cuirtear in iúl duit, i gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, go gníomhófar fianán nuair a bheidh rochtain agat ar an gcóras. Murar maith leat glacadh leis sin, téigh isteach sa suíomh. Úsáidfear an fianán lena mbaineann chun do rogha teanga a stóráil ach ní choinneofar aon sonra pearsanta. Rachaidh sé in éag tar éis bliana.

Cnuasaigh

22/07/2021

Coimre Iniúchóireachta an Choiste Teagmhála maidir leis an bhfreagairt ar COVID-19


Le heagrán na Coimre Iniúchóireachta i mbliana, tugtar aghaidh ar dhúshláin a bhaineann le paindéim COVID-19, rud atá taobh thiar de cheann de na géarchéimeanna sláinte is suaiteaí a chonacthas riamh ar domhan, agus tionchar mór aici ar shochaithe, ar gheilleagair agus ar dhaoine aonair i ngach áit. Tugtar sa Choimre eolas ar thionchar na paindéime agus ar fhreagairt ar an bpaindéim ar an leibhéal náisiúnta agus fornáisiúnta, agus tugtar inti forléargas ar an obair iniúchóireachta ábhartha a rinne agus a d’fhoilsigh aon uasfhoras iniúchóireachta déag AE in 2020. Tá an Choimre Iniúchóireachta ar an bhfreagairt ar COVID-19 ar fáil faoi láthair i mBéarla. Foilseofar na 23 leagan teanga AE eile sna seachtainí atá amach romhainn.
17/12/2020

Coimre Iniúchóireachta an Choiste Teagmhála – Cibearshlándáil


Tá Coimre Iniúchóireachta na bliana seo tiomanta don chibearshlándáil, ar ábhar é a bhí géarchéimneach cheana féin dár sochaithe sular tháinig an phaindéim COVID-19. Cuirtear faisnéis chúlra ar fáil inti maidir leis an gcibearshlándáil, na príomhthionscnaimh straitéiseacha agus na bunúis dlí ábhartha san AE. Léirítear inti freisin na príomhdhúshláin atá roimh an AE agus a Bhallstáit, amhail bagairtí ar chearta aonair saoránach an AE trí mhí-úsáid sonraí pearsanta, an baol nach mbeadh forais in ann seirbhísí poiblí riachtanacha a sholáthar nó go mbeadh feidhmíocht theoranta acu tar éis cibear-ionsaithe. Sa Choimre baintear leas as torthaí na n-iniúchtaí a rinne 13 UFI.
29/04/2020

Coimre Iniúchtaí: An tsláinte phoiblí


The Compendium provides some background information on public health, its legal bases, main objectives and related responsibilities at Member State and EU levels. The Compendium also illustrates the main challenges the EU and its Member States are facing in this field. Public health is a complex area to audit. Nevertheless, the large number of audits carried out in recent years reflects the great significance of this domain for EU citizens.
28/06/2018

Coimre Staitisticí Iniuchóireachta: Dífhostaíocht i measc na hóige agus daoine óga a lánpháirtiú sa mhargadh saothair


The Contact Committee (CC) issues with the Audit Compendium a new type of publication, meant to enhance the communication of relevant audit messages to its stakeholders and the broader public. This first edition is dedicated to the highly topical issue of youth unemployment and the integration of young people into the labour market. It is based on audit reports produced by 14 CC members between 2013 and 2017.
Youth unemployment stands at the top of the agendas of most EU Member States and of the European Institutions. In 2016, over 4 million young Europeans could not find work and the proportion facing long-term unemployment remains high. The CC members aim to ensure at national and supra-national level that the funds used to combat youth unemployment are used effectively.
The compendium is available in 24 EU languages on this website.


Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.