Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
Más mian leat cuairt a thabhairt ar an suíomh seo, cuirtear in iúl duit, i gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, go gníomhófar fianán nuair a bheidh rochtain agat ar an gcóras. Murar maith leat glacadh leis sin, téigh isteach sa suíomh. Úsáidfear an fianán lena mbaineann chun do rogha teanga a stóráil ach ní choinneofar aon sonra pearsanta. Rachaidh sé in éag tar éis bliana.

Tascfhórsa maidir le Caighdeáin Eorpacha Chuntasaíochta na hEarnála Poiblí (EPSAS) do na Ballstáit

​ 
 
In 2013, chinn an Coiste Teagmhála tascfhórsa a bhunú chun dlúthfhaireachán a dhéanamh ar an bpróiseas a sheol an Coimisiún Eorpach chun Caighdeáin Eorpacha Chuntasaíochta na hEarnála Poiblí (EPSAS) a fhorbairt. Tá sainordú ag an Tascfhórsa ról gníomhach a ghlacadh sna tascfhórsaí a bhunaigh an Coimisiún maidir le saincheisteanna Rialachais agus Caighdeán in EPSAS, agus tuarascáil a chur faoi bhráid an Choiste Teagmhála. Ina theannta sin, déanann sé faireachán ar na forbairtí den sórt sin ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta, déanann sé idirchaidreamh le haireachtaí náisiúnta airgeadais go háirithe, agus cuireann sé faisnéis ar fáil do na tascfhórsaí EPSAS a bhunaigh an Coimisiún.
 
Déan teagmháil le:
 
Lionel Vareille (SAI na Fraince), (lvareille@ccomptes.fr)
 
Nadja Pässler (SAI na Gearmáine), (nadja.paessler@brh.bund.de)
Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.