Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
Más mian leat cuairt a thabhairt ar an suíomh seo, cuirtear in iúl duit, i gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, go gníomhófar fianán nuair a bheidh rochtain agat ar an gcóras. Murar maith leat glacadh leis sin, téigh isteach sa suíomh. Úsáidfear an fianán lena mbaineann chun do rogha teanga a stóráil ach ní choinneofar aon sonra pearsanta. Rachaidh sé in éag tar éis bliana.

2011​Bhí​ cruinniú ag Ceannasaithe Uas-Institiúidí Iniúchóireachta (UIIanna) na 27 Ballstát AE agus Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) i Lucsamburg an 13-14 Deireadh Fómhair 2011​ 
 
Tionóladh cruinniú bliantúil Choiste Tadhaill Cheannasaithe UIIanna an AE agus an ECA 2011 ag áitreabh an ECA an 13 agus 14 Deireadh Fómhair 2011. D’fhreastail breis agus 80 toscaire ó UIIanna an AE agus an ECA, chomh maith le UIIanna as ceithre thír is iarrthóirí (an Chróit, Poblacht Iar-Iúglsaiveach na Macadóine, an Íoslainn agus an Tuirc) agus ionadaithe ó EUROSAI agus SIGMA, ar an gcruinniú.
 
Dhírigh an cruinniú go príomha ar sheimineár ar an tionchar ar UIIanna an AE agus an ECA ón Seimeastar Eorpach agus ó fhorbairtí eile a rinneadh le déanaí ar rialachas eacnamaíoch an AE, lena n-áirítear rialáil agus maoirsiú ar chórais airgeadais agus ar institiúidí, cúnamh stáit don earnáil airgeadais agus iniúchóireacht ar na sásraí bainistithe ar ghéarchéim an euro.
 
Chuir triúr cainteoirí aitheanta tús leis an seimineár, cainteoirí a raibh dlúthbhaint acu le comhiarracht an AE an ghéarchéim a shárú, laistigh dá bhfeidhmeanna faoi seach: Olli Rehn, Coimisinéir Eorpach um Ghnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadaíochta; Vítor Constâncio, Leas-Uachtarán an Bhainc Ceannais Eorpaigh; agus Luc Frieden, Aire Airgeadais Ard-Diúcacht Lucsamburg.
 
Mar thoradh ar na pléití a bhí ann ghlac an Coiste Tadhaill le ráiteas a tugadh do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle Eorpach agus don Choimisiún Eorpach, chomh maith le parlaimintí agus rialtais Bhallstáit an AE. Ghlac an Coiste Tadhaill le rún freisin a thug aitheantas d’iarratas UIIanna thíortha limistéar an euro go soláthrófaí iniúchóireacht phoiblí sheachtrach leordhóthanach ar an Sásra Eorpach um Chobhsaíocht.
 
24/10/2011

CC-R-2011-03


Resolution on the Updating Group on Public Procurement
24/10/2011

CC-R-2011-01


Resolution on the Statement of SAIs of the euro area on the external audit of the ESM
14/10/2011

Ráiteas ón gCoiste Teagmhála 2011


Statement addressed to the European Parliament, the European Council, the European Commission and parliaments and governments of EU Member States on the impact of the European Semester and other recent developments in EU economic governance on the Supreme Audit Institutions of the Member States of the European Union and the European Court of Auditors


Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.