Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
I gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, cuirtear in iúl duit go ndéanfar fianán a stóráil ar do ghléas. Féadfaidh tú glacadh leis an bhfianán sin agus beidh cuimhne ag an gcóras ar an rogha teanga a rinne tú nuair a thabharfaidh tú cuairt ar an láithreán gréasáin arís (laistigh de bhliain amháin) nó féadfaidh tú an fianán a dhiúltú agus is don chuairt seo amháin a choimeádfar do rogha teanga. Is go díreach chun do rogha teanga a stóráil a mbainfear leas as an bhfianán lena mbaineann agus ní choimeádfaidh sé aon sonraí pearsanta.

2015

Cruinniú an Choiste Teagmhála de Cheannasaithe Uasfhorais Iniúchóireachta an Aontais Eorpaigh agus Cúirt Iniúchóirí na hEorpa, i Ríge, an Laitvia, an 18‑19 Meitheamh 2015
Contact_Committee_Riga_2015.jpg
 
 
Ba í Oifig Náisiúnta Iniúchóireachta Phoblacht Laitvia a thionóil agus a rinne cathaoirleacht ar chruinniú bliantúil 2015 an Choiste Teagmhála an 18-19 Meitheamh 2015 i Ríge. Reáchtáladh an cruinniú le linn Uachtaránacht Laitvia ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. D’fhreastail ceannairí Uasfhorais Iniúchóireachta (SAIanna) na hAlbáine, Phoblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, Mhontainéagro, na Seirbia agus na Tuirce, chomh maith le hionadaithe ó Rúnaíocht EUROSAI agus SIGMA ar an gcruinniú mar bhreathnóirí gníomhacha.
 
Ba é an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha (CEIS) an príomhábhar a pléadh. Tugadh cuireadh do bheirt aoichainteoirí a dtuairimí maidir leis an ábhar sin a chur in iúl. Rinne an tUasal Burkhard Schmidt, an Stiúrthóir Airgeadais (gníomhach) i gcomhar le BEI, leis an mBanc Eorpach Athfhoirgníochta agus Forbartha (BEAF) agus le hInstitiúidí Idirnáisiúnta Airgeadais in DG ECFIN ag an gCoimisiún Eorpach, cur i láthair faoi na socruithe airgeadais maidir le CEIS agus faoi na socruithe ábhartha maidir le rialachas agus cuntasacht. Chuir an tUasal Nicholas Jennett, an Stiúrthóir ar Tháirgí Nua agus ar Idirbhearta Speisialta ag an mBanc Eorpach Infheistíochta, ról agus léargas an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta i láthair i bplean infheistíochta/CEIS don Eoraip agus leag sé amach an próiseas maidir leis na tionscadail a shainaithint agus a roghnú. Sa phlé a rinneadh ina dhiaidh sin, dhírigh Ceannairí na nUasfhoras Iniúchóireachta ar an dul chun cinn a rinneadh maidir le Rialachán CEIS a ghlacadh agus maidir leis na socruithe rialachais, cuntasachta agus iniúchóireachta a bheartaítear.
 
D'aithin an Coiste Teagmhála gur thug reachtóirí an Aontais aghaidh ar shaincheisteanna áirithe i ndáil leis na socruithe sin, lena n-áirítear níos mó soiléireachta maidir le sainordú iniúchóireachta Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, agus mheas siad go mbeadh sé tairbheach scrúdú a dhéanamh ar thionchair na socruithe rialachais agus cuntasachta nuair a chuirfear ar bun iad, agus ar an tionchar a d'fhéadfadh a bheith acu ar an iniúchadh poiblí.
 
Le linn an tseisiúin maidir le neamhrialtachtaí agus leis an gcalaois a chosc agus a chomhrac agus maidir le comhar le hinstitiúidí forfheidmiú an dlí, d'aithin Ceannairí na nUasfhoras Iniúchóireachta gur gá feabhas a chur ar an gcomhar a thugann na hUasfhorais Iniúchóireachta agus bhunaigh siad meitheal ábhartha chun dul i ngleic leis na saincheisteanna sin. Le linn an tseisiúin maidir le Creat Airgeadais Ilbhliantúil 2014-2015, thug siad dá n-aire gur gá díriú ar fheidhmíocht agus ar thorthaí i gcás inarb gá, ar a thábhachtaí atá sé cloí le prionsabail na barainneachta na héifeachtachta agus na héifeachtúlachta agus tionscadail á gcur chun feidhme, agus ar an tábhacht a bhaineann le táscairí feidhmíochta.
 
Ghlac an Coiste Teagmhála ráiteas maidir leis na socruithe cuntasachta agus iniúchóireachta i ndáil le maoirseacht bhaincéireachta nuair a tugadh isteach an Sásra Maoirseachta Aonair, agus é mar aidhm feasacht a mhúscailt faoin gceist seo. Dírítear an ráiteas ar institiúidí ábhartha an Aontais agus ar na húdaráis náisiúnta.
 
Thairis sin, chomhaontaigh an Coiste Teagmhála tabhairt faoi cheithre iniúchadh chomhoibríocha. Agus an tábhacht a bhaineann le straitéis Eoraip 2020 á cur san áireamh, díreofar dhá iniúchadh ar thionscadail lena gcuirtear oideachas agus fostaíocht chun cinn. Díreofar iniúchadh amháin ar na rioscaí bunúsacha atá ann maidir le hinbhuanaitheacht an airgeadais phoiblí agus díreofar an t-iniúchadh eile ar an maoirseacht stuamachta a dhéantar ar na bainc a chur chun feidhme.
 
Is í Ard-Oifig Iniúchóireachta Phoblacht na Slóvaice a thionólfaidh agus a dhéanfaidh cathaoirleacht ar an gcéad chruinniú eile a bheidh ar siúl i mí Dheireadh Fómhair 2016.
 
25/09/2015

Ráiteas ón gCoiste Teagmhála 2015


Socruithe maoirseachta a áirithiú don bhaincéireacht atá iomlán in-iniúchta, cuntasach agus éifeachtach tar éis don Sásra Maoirseachta Aonair teacht isteach
19/06/2015

CC-R-2015-01


Resolution on independent assessments of national public economic policies
19/06/2015

CC-R-2015-02


Resolution on prevention and fight against irregularities and fraud
19/06/2015

CC-R-2015-03


Resolution on the Audit of the Working Group on Structural funds
19/06/2015

CC-R-2015-04


Resolution of the Contact Committee 2015 on Public Sector Accounting Standards in the Member States of the European Union (EPSAS)


Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.