Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
I gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, cuirtear in iúl duit go ndéanfar fianán a stóráil ar do ghléas. Féadfaidh tú glacadh leis an bhfianán sin agus beidh cuimhne ag an gcóras ar an rogha teanga a rinne tú nuair a thabharfaidh tú cuairt ar an láithreán gréasáin arís (laistigh de bhliain amháin) nó féadfaidh tú an fianán a dhiúltú agus is don chuairt seo amháin a choimeádfar do rogha teanga. Is go díreach chun do rogha teanga a stóráil a mbainfear leas as an bhfianán lena mbaineann agus ní choimeádfaidh sé aon sonraí pearsanta.

2022​​Cruinniú de chuid an Choiste Teagmhála de Cheannairí Uasfhorais Iniúchóireachta an Aontais Eorpaigh agus Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, Lucsamburg, 3-4 Bealtaine 2022​

​​CC_2022_Logo.png

Bhí Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) mar chathaoirleach agus óstach do chruinniú bliantúil 2022 an Choiste Teagmhála i Lucsamburg. D'fhreastail ionadaithe SIGMA agus Uasfhorais Iniúchóireachta (UFInna) ó thíortha is iarrthóirí ar an gcruinniú mar bhreathnóirí gníomhacha.

Ba é seo an chéad chruinniú fisiciúil de cheannairí UFInna an Aontais ó 2019, cé gur reáchtáladh imeacht tábhachtach ar líne i mí na Nollag 2021. Bhí an príomhábhar plé dírithe ar na tascanna agus cuspóirí straitéiseacha atá ag UFInna an Aontais chun measúnú a dhéanamh ar (bhreis)luach na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta (RRF) ar leibhéal náisiúnta agus AE. Ina príomhóráid, léirigh Ard-Stiúrthóir an Choimisiúin Eorpaigh agus Ceannaire an Tascfhórsa Téarnaimh agus Athléimneachta, Céline Gauer, leathadh amach leanúnach RRF agus an dul chun cinn atá déanta maidir leis an gcur chun feidhme sin. Léirigh sí go beacht freisin na dúshláin atá ann go ginearálta agus a bheidh ann sa todhchaí, agus chuir sí béim ar na deiseanna a d'fhéadfadh a bheith ag teacht as an ionstraim nua sin.

Bhí cuir i láthair eile sa seisiún freisin, ó Ioannis Sarmas (UFI na Gréige), Mauro Orefice (UFI na hIodáile), Bart Andriessens (UFI na Beilge), Kay Scheller (UFI na Gearmáine), Mindaugas Macijauskas (UFI na Liotuáine), Rolands Irklis (UFI na Laitvia) agus Sami Yläoutinen (UFI na Fionlainne) maidir lena n-obair iniúchóireachta atá críochnaithe, atá ar siúl agus atá pleanáilte i ndáil le RRF, agus lena bpleananna náisiúnta téarnaimh agus athléimneachta faoi seach. Chlúdaigh siad réimse ábhair agus gnéithe, ó chineálacha éagsúla iniúchóireachta agus cuir chuige mhodheolaíochta go saincheisteanna sonracha sna réimsí beartais ábhartha agus saincheisteanna níos téamaí agus trasearnálacha amhail clibeáil ghlas, nósanna imeachta soláthair agus rioscaí airgeadais/buiséadacha.

Le linn an phlé a bhí ar siúl ina dhiaidh sin, a bhí modhnaithe ag Helena Lindberg (UFI na Sualainne), Arno Visser (UFI na hÍsiltíre) agus Ivana Maletić (Comhalta CIE), labhair na rannpháirtithe ar roinnt saincheisteanna casta, amhail comhlántacht agus breisluach RRF, cistiú náisiúnta, cuntasacht agus dáileadh freagrachtaí ar leibhéal náisiúnta agus AE, agus ról speisialta UFInna mar institiúidí neamhspleácha i gcreataí rialála agus iniúchóireachta. Bunaithe ar a bhfionnachtana tosaigh, leag na UFInna béim ar an tábhacht a bhaineann le córais rialaithe agus faireacháin leormhaithe a chur i bhfeidhm.

I bhfianaise na staide atá ann faoi láthair, sainíodh seisiún speisialta ar an athrú ó bhonn a tharla de bharr ghéarchéim COVID-19 agus de bharr an ionraidh ar an Úcráin. Labhair Valeriy Patskan, Cathaoirleach Sheomra Cuntasaíochta na hÚcráine, leis an lucht féachana trí fhíseán agus rinne sé tuairisc ar an staid ina bhfuil a thír. Léirigh sé a mhianta agus a dhóchas don tráth i ndiaidh an chogaidh, nuair a bheidh comhar le comhpháirtithe Iarthar na hÚcráine ag teastáil chun an stát agus a chuid institiúidí a atógáil agus a athchóiriú. Ghabh sé buíochas freisin leis an gCoiste Teagmhála freisin as a fhreagairt tapa ag dul i dtaca le cúis na hÚcráine.

Is í Nathalie Tocci, Stiúrthóir an  Istituto Affari Internazionali agus iarchomhairleoir speisialta d'Ardionadaithe AE Josep Borrell agus Federica Mogherini, a chuir tús leis an dara cuid den seisiúin speisialta. Rinne sí scrúdú ar na gnéithe éagsúla a bhí mar chúis le hionradh na hÚcráine agus na dearcaí éagsúla a bhí le cur san áireamh. Chuir sí béim ar an tábhacht a bhaineann le cur chuige níos cuimsithí/iomlánaí maidir le neamhspleáchas agus slándáil AE chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin roimh an Aontas, idir iarmhairtí phaindéim COVID-19, an cogadh san Úcráin nó an t-athrú aeráide.

Beidh UFI na Portaingéile ag óstáil agus ag déanamh cathaoirleachta ar an gcéad chruinniú eile den Choiste Teagmhála in 2023.​

Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.